NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU

TIESĪBU AKTI

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – nodoklis) aprēķināšanu Latvijas Republikā regulē likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā – Likums). Likuma 3.panta pirmās daļas ievaddaļā noteikts, ka nodokļa likmi vai likmes no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.

Jēkabpils pilsētas dome 2015.gada 27.augustā pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.19 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”. 2016.gada 14.jūlijā pieņemti minēto noteikumu grozījumi, kuri stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī (publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2016.gada 1.augustā).

NODOKĻA APRĒĶINS ATKARĪBĀ NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VEIDA

2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.19 (turpmāk tekstā –Noteikumi Nr.19) 21 punktā paredzēta samazinātās nodokļa likmes (t.i., 0,2% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro) piemērošana noteiktiem fizisku personu īpašumā vai valdījumā esošiem dzīvošanai paredzētiem nekustamā īpašuma objektiem. Nodokļa aprēķināšanas kārtība dzīvokļa īpašumiem atšķiras no ēkām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, bet pieder īpašniekiem domājamās daļās.

Noteikumu Nr.19 21 punkts paredz samazinātās nodokļa likmes piemērošanas kārtību par:

  • dzīvokļa īpašumiem;
  • viena dzīvokļa mājām;
  • divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos;
  • telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana.

Lai par nekustamā īpašuma objektu varētu tikt piemērota samazinātā nodokļa likme, papildus citiem kritērijiem tas nedrīkst tikt izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Par saimniecisko darbību Likuma izpratnē netiek uzskatīta dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas (mājas daļas) izīrēšana dzīvošanai. Vēršam uzmanību, ka nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu dzīvojamās mājās un to daļās (tajā skaitā, dzīvokļos).

NODOKĻA LIKMES PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA

Nodokļa aprēķins par dzīvokļa īpašumiem un viena dzīvokļa mājām

Samazinātā nodokļa likme par dzīvokļa īpašuma sastāvā esošu ēkas daļu (t.i., dzīvokli) un viena dzīvokļa māju tiek piemērota, ja konkrētajā nekustamā īpašuma objektā neatkarīgi no tā platības uz taksācijas gada 1.janvāra plkst. 0.00 deklarēta vismaz viena persona. Ja par konkrēto objektu ir pamats samazinātās nodokļa likmes piemērošanai, tad šāda likme piemērojama arī objektam vai tā daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai. Ja objektā nav deklarēta nevienas personas dzīvesvieta, tad par šo objektu piemērojama nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Kā viena dzīvokļa mājas tiek klasificētas brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Līdz ar to samazinātās nodokļa likmes piemērošanai arī uz šīm ēkām attiecināmas visas Noteikumos Nr.19 paredzētās prasības (tajā skaitā nepieciešamība pēc deklarētās personas).

Nodokļa aprēķins par dzīvokļa īpašumos nesadalītām ēkām un telpu grupām nedzīvojamās ēkās

Ja personai vienai pašai pieder divu vai vairāku dzīvokļu māja, domājamās daļas no šādas mājas vai telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, ar samazināto nodokļa likmi apliekamā platība ir piesaistīta objektā deklarēto personu skaitam. Katrai kadastrāli uzmērītā ēkā deklarētai personai piekrītošā platības daļa tiek rēķināta no ēkas lietderīgās platības (t.i. ēkas platības bez koplietošanas telpām), nevis ēkas kopējās platības. Tādējādi nodokļa likme 1,5% apmērā tiks piemērota tai kadastrāli uzmērītas divu vai vairāku dzīvokļu mājas, kas nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, platības daļai, kura atliks no mājas lietderīgās platības daļas atņemot platības daļu, kas atbilst ēkā deklarēto personu skaitam ( tie būs 50 m2 un katru deklarēto personu) un minētajai platību starpībai atbilstošai koplietošanas telpu platībai. Vienai dzīvesvietu deklarējušai personai piekrītošā platības daļa, par ko tiks piemērota samazinātā nodokļa likme sākot ar 2017.gadu, ir 50 m2 no ēkas lietderīgās platības un šai daļai piekrītošā koplietošanas telpu platība. Pārējai ēkas platībai (ja tāda ir) piemērojama nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Piemēram, ja ēkas kopējā platība ir 290m2 (no tās ēkas lietderīgā platība – 250m2 un koplietošanas telpu platība 40m2) un tajā deklarētas 3 personas, tad sākot ar 2017.gadu ar samazināto nodokļa likmi apliekami 150m2 no ēkas lietderīgās platības un šai platībai atbilstoša koplietošanas telpu platība - 24m2. Pārējai ēkas platībai 116m2 (116m2 = 290m2-150m2-24m2) piemērojama nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Atšķirīga deklarētajai personai piekrītošās platības daļas noteikšanas kārtība būs kadastrāli neuzmērītām divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, jo nodokļa aprēķina vajadzībām nav pieejami dati par koplietošanas telpu platību šajās ēkās. Līdz ar to šajos gadījumos katrai deklarētajai personai piekrītošā platības daļa tiks rēķināta no ēkas kopējās platības, tajā skaitā no koplietošanas telpu platības.

Nodokļa aprēķins par citiem objektiem

Uz tiem nekustamajiem īpašumiem, kuriem nodokļa likmes piemērošanas kārtība nav noteikta Noteikumos Nr.19, piemērojamas Likumā paredzētās nodokļa likmes. Līdz ar to zemei piemērojama likme 1,5 %, bet samazinātā likme (t.i., no 0,2% līdz 0,6%) būs piemērojama garāžu ēkām (izņemot smagās tehnikas garāžas) un dārza mājām, kuru platība nepārsniedz 40 m2 .

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem 65207312, 65207424, sūtīt e-pastu uz adresi vpa@jekabpils.lv vai ierasties personīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

 

Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā 8262
Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice) 8330
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308