Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā

Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā

2012.gada 20.decembrī Jēkabpils pilsētas dome ir pieņēmusi Saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi) Nr.36 „Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukuma norāžu izvietošanu Jēkabpils pilsētā”.

Noteikumi nosaka ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukuma norāžu (turpmāk – norādes) dizainu un izvietošanas kārtību. Par norāžu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem Noteikumiem ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai dzīvokļu īpašnieku sabiedrības valde, ja ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, vai daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas

Saskaņā ar šiem Noteikumiem, norādēm jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem, tās nedrīkst būt sarūsējušas, deformētas vai citādi bojātas. Ar Noteikumiem ir noteikts, ka no 2015.gada 1.janvāra Jēkabpils pilsētā uz ēkām vairs nevarēs būt izvietotas norādes uz ziliem, zaļiem, sarkaniem u.tml. materiāliem vai kokā grebtas norādes - ēku numerācijas zīmes jāizgatavo no balta materiāla ar melniem uzrakstiem.

Uz ēkas numerācijas zīmes valsts valodā norādāma šāda informācija:

  1. ielas (laukuma) nosaukums (pilni vārdi bez saīsinājuma),

  2. numurs,

  3. ēkas piederība:

    1. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā;

    2. nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma kā privātīpašums, kopīpašums, pašvaldības īpašums vai valsts īpašums (skatīties pielikumā pievienotos ēkas numerācijas zīmju paraugus)

Noteikumi nosaka, ka ēkas numerācijas zīmei jābūt izvietotai uz ēkas fasādes no ielas puses, pie katras ēkas, kurai piešķirta adrese. Ja ēka atrodas tālāk no ielas – dārzā vai pagalmā, ēkas numerācijas zīme izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba, kura dizains un izvietojums saskaņojams Jēkabpils pilsētas būvvaldē. 

Jēkabpils pilsētā esošās ēku numerācijas zīmes, kas neatbilda Noteikumos norādītajām prasībām, un ielu (laukumu) nosaukumu norādes bija jānomaina un jāizvieto atbilstoši prasībām līdz 2014.gada 31.decembrim.       

            Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijā (turpmāk - Pašvaldības policija) joprojām tiek saņemtas sūdzības par to, ka pie ēkām nav numura zīmju ar ēkas adreses (numura un ielas nosaukuma) norādi jeb numura zīmes ir grūti salasāmas. Tas apgrūtina ne tikai speciālo dienestu darbu, bet izraisa arī pilsētas iedzīvotāju neapmierinātību, jo meklējot konkrētu adresi, uz ēkām ēkas numura zīmju nav jeb tās ir bojātas (piem. sarūsējušas, ka numuru uz tās nav iespējams saskatīt).

2016.gadā Pašvaldības policija veica vairākus reidus, apsekojot centrālās ielas, konstatējot 118 pārkāpumus par ēkas numerācijas zīmēm, no tiem 97 gadījumos nekustamā īpašuma īpašniekiem izteikti brīdinājumi, bet 21 personai sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

2017.gadā Pašvaldības policija turpinās darbu un pievērsīs pastiprinātu uzmanību atbilstošu numurzīmju izvietošanai uz ēkām Jēkabpils pilsētā.

Informējam, ka saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra Saistošo noteikumu Nr.51 „Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi” 5.3 punktu - Par ēku numerācijas zīmju neizlikšanu uz ēkas (žoga vai atsevišķa staba) vai to neuzturēšanu kārtībā, vai neatbilstošu saistošajiem noteikumiem ēku numerācijas zīmju vai ielu nosaukuma norāžu izvietošanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 20 euro,  juridiskām personām līdz 35 euro

5.4 punktu - Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.3. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7 euro līdz 35 euro, juridiskām personām no 15 euro līdz70 euro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas

vecākā inspektore I.Ostrovska

Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā 8262
Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice) 8330
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308