Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice)

Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jēkabpils pilsētas dome 2017.gada 6.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.128 (protokols Nr.8, 23§) “Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai”.

Atbilstoši Jēkabpils pilsētas attīstības programmai no 2012. līdz 2018.gadam ir paredzēts realizēt projektu “Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas pārbūve” (turpmāk - projekts). Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt Brīvības ielas pagarinājumu, apgaismojuma infrastruktūru un atjaunot inženierkomunikācijas.

Lai realizētu projektu, ir nepieciešams lūgt Salas novada pašvaldībai izskatīt iespēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt robežas grozīšanu starp Salas novada un Jēkabpils pilsētas administratīvajām teritorijām, atbilstoši pielikumā piedāvātajai shēmai (1.pielikums).

Viedokļus rakstiski var iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Publiskās apspriešanas atbildīgā persona – Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Anitai Vanaga, e-pasts anita.vanaga@jekabpils.lv, tālr. 65207428, apmeklētāju pieņemšana – Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī pirmdienās no 14:00 līdz 17:00.

Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā 8262
Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice) 8330
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308