Jēkabpils pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

Jēkabpils pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām un jaunatnes iniciatīvu grupām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 10.jūnijs. Vienam projektam pieejamais finansējums ir 4600 eur. Projekta īstenošanas laiks – no 3 līdz 18 mēnešiem. Jaunatnes iniciatīvu projektus pilnībā finansē Eiropas Sociālais fonds projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS, Nr. 8.3.4.0/16/I/001) ietvaros. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021.gadam. Šīgada projektu uzsākšanu vēlams plānot, sākot ar 2019.gada septembri.

Lai piedalītos konkursā, aktīvu jauniešu grupas aicinātas sadarboties ar jebkuru nevalstisko organizāciju (NVO), kā arī tās NVO, kas veic darbu ar jaunatni, var izveidot savas iniciatīvas pieteikumu, noformējot to projekta pieteikuma formā, un iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Vienas pieturas aģentūrā (personiski vai pasta sūtījumā). Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, tas jānosūta uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: pasts@jekabpils.lv  Projekta pieteikums izstrādājams, ievērojot konkursa Nolikumu. Atbildīgā persona par projektu konkursa organizēšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir Jēkabpils Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Agita Pleiko.

Konkurss piedāvā iespēju jauniešiem sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā noteiktos mērķus:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta tiešā mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, kuri pakļauti riskiem kādā no PMP riska grupām. Minimālais PMP riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā - ne mazāk kā 10 % no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

Lai sekmētu jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, iepriekš piesakoties, ir pieejamas konsultācijas Jēkabpils Izglītības pārvaldē Draudzības alejā 26, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00. Pieteikties iespējams, zvanot 28804950 vai rakstot agita.pleiko@edu.jekabpils.lv . Konsultācijas tiek pārtrauktas trīs dienas pirms konkursa iesniegšanas termiņa beigām.

Projekta pieteikuma sagatavošanas periodā tiek organizēts viens atbalsta pasākums – apmācību seminārs Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā š.g. 28.maijā plkst.16.00 Brīvības ielā 258, Jēkabpilī.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Dokumenti projekta pieteikuma sagatavošanai:

nolikums_1.pielikums_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_riska_jauniesu_iesaiste_jauniesu_iniciativu_projektos_2019.docx 

pieteikums_2-pielikums_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_riska_jauniesu_iesaiste_jauniesu_iniciativu_projektos_2019.docx

sadarb.partneris_3-pielikums_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_riska_jauniesu_iesaiste_jauniesu_iniciativu_projektos_2019.docx

apliecinajums_4-pielikums_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_riska_jauniesu_iesaiste_jauniesu_iniciativu_projektos_2019.docx

vertesanas_kriteriji_5-pielikums_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_riska_jauniesu_iesaiste_jauniesu_iniciativu_projektos_2019.docx

pumpurs_jekabpils_vid.termina_plans_pmp_risku_mazinasanai_aktualiz.pdf

pumpurs_vid.termina_plans_jekabpils_agrobiznesa_koledza_.pdf

Svarīgi! Lai sagatavotu pilnvērtīgu projekta pieteikumu, vērts iepazīties ar šādiem dokumentiem:

metodika_vienreizeja_maksajuma_piemerosanas_metodika_jaunatnes_iniciativu_projektu_istenosanai_darbibas_programmas_izaugsme_un_nodarbinatiba_8.3.4._specifiska_atbalsta_merka_samazina.pdf

metodologiskas_vadlinijas_darbam_projekta_atbalsts_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_samazinasanai.pdf

https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

Noderīgi: 

lemums_par_jaunatnes_iniciativu_projektu_konkursa_nolikumu_un_komisijas_izveidosanu.doc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=RNmRN8oMguY

pmp_jauniesu_ligums_par_projekta_istenosanu.doc

nosleguma_paarskats_pec_projekta_metodika_pielikums_1.docx

Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki).

Pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā iesniegti 10 projekti
02.Jūlijs, 2020
15438
Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas šogad jau otro reizi iesniegt projektus konkursam 
29.Maijs, 2020
15269
Pašvaldības finansējumu saņems astoņi  NVO projekti
29.Maijs, 2020
15268
Aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties aktivitātei Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
11.Maijs, 2020
15160
Jēkabpils NVO aktualitātes no 23. līdz 29. decembris
20.Decembris, 2019
14487
Jēkabpils NVO aktualitātes no 16. līdz 22. decembris
16.Decembris, 2019
14451
Jēkabpils NVO aktualitātes no 9. līdz 15. decembris
09.Decembris, 2019
14418
Jēkabpils NVO aktualitātes no 2. līdz 8. decembrim
02.Decembris, 2019
14366
Jēkabpils NVO aktualitātes no 25. nov. līdz 1. decembris
22.Novembris, 2019
14308
29.novembrī notiks informatīvais mentoru seminārs
22.Novembris, 2019
14302
28.novembrī notiks Brīvprātīgo godināšanas pasākums
21.Novembris, 2019
14300
 Jēkabpils NVO aktualitātes no 19. līdz 24. novembrim
15.Novembris, 2019
14277