Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Jēkabpils pilsētas dome 2018. gada 11.janvārī pieņēma lēmumu  Nr.9 “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atdzinumu saņemšanai” ( protokols Nr. 1,11.).

Plānošanas dokuments attiecas uz Jēkabpils pilsētas teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2030.gadam.  Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Grupa 93" (Kr. Barona iela 3 – 4, Rīga, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 07.08.2017. noslēgto līgumu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 22. janvāra  līdz 20. februārim.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,  izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana",  izdruku formātā - Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās  (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamenta telpās  (Jaunā ielā 31 C,  Jēkabpilī), darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī  darba laikā, nosūtot pa pastu  ( Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201)

vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: vpa@jekabpils.lv

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 7. februārī plkst. 17:30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Papildus informācijai un individuālām konsultācijām:

- teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja  Ilga Tretjakova  (tālr. 65207430,

e- pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00-17.00)

- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e- pasts: sarmite@grupa93.lv

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme paredzēta  š.g. 28.februārī, plkst. 17:30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

 

 

Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses 10902
Uzsāks pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā 10841
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573