NOMAS TIESĪBU IZSOLE

NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, rīko pirmo nomas tiesību izsoli. Nomas objekts uz izsoles izsludināšanas brīdi ir neapbūvēts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 56010011534, kas atrodas Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī.

Nomas objektu veido:

1. Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 560100101698001, kas ir daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010169. Iznomājamās zemes vienības daļas platība ir 1,5195 ha platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547225 uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.

2. Ražošanas ēkas un būves (piebraucamie ceļi un būves), kuras tiks būvētas Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī” ietvaros.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2019.gada 8.maijam (ieskaitot) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.

Izsole notiks 2019.gada 21.jūnijā plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets).

Detalizēta informācija par nomas objektu, nomas īpašie nosacījumi, izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība, nomas objekta sākotnējā nosacītā nomas maksa, nomas līguma projekta nosacījumi, līguma izpildes spēju garantijas nosacījumi, iespēja iepazīties ar būvprojektu un nomas objekta apskati dabā, ir noteikta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem, var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/nekustamais-ipasums/nomas-tiesibu-izsoles-es-projektiem vai klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Informācija pa tālr. 65283781, mob.Nr. 22329646 vai tālr. 65207410, mob.Nr. 26814985

 

 

Paziņojums par publisko apspriešanu Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2025. gadam. 13634
No 8.jūnija brīvdienās pilsētā kursēs bezmaksas autobuss uz Mežaparku 13413
Laika periodā no 29.05.2019. līdz 30.08.2019 Zīlānu ielas posms no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai tiek slēgts satiksmei 13333
SIA “Jēkabpils ūdens” aicina Dzirnavu un Kaļķu ielu iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmai 13328
No 22.05.2019 līdz 15.10.2019 tiek atvērta satiksmei Pasta iela un Zaļās ielas posms no Brīvības ielas līdz Andreja Pormaļa ielai 13326
NOMAS TIESĪBU IZSOLE 13103
Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām 11541
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573