Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus

Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus

Privatizācijas procesa gaitā iedzīvotājiem bija iespēja privatizēt savus dzīvokļus, taču ne visi to izmantoja, un daļa dzīvokļu palika pašvaldības īpašumā. Uz 2019.gada oktobra sākumu Jēkabpils pilsētā nav privatizēti 2036 dzīvokļi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība  turpina dzīvokļu īrnieku, kuriem ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu, informēšanu par viņu tiesībām. Daļai no šo neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem (tiem, kuri īres līgumus noslēguši līdz 01.01.2002.) vēl joprojām ir tiesības ierosināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa, kuru tās īrē no pašvaldības, atsavināšanu. Tikai dzīvokļa iegūšana īpašumā dod tiesības dzīvokli pārdot, dāvināt, kā arī atstāt mantojumā. Bez tam, tikai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības pilntiesīgi piedalīties mājas apsaimniekošanā, lemt par mājas apsaimniekošanas maksas noteikšanu, lemt par mājas uzkrājuma izmantošanu kādam konkrētam mērķim, balsot kopsapulcēs par darbībām mājas kopīpašuma daļā (piemēram, remontiem, pārbūvēm, arī atļaut vai neatļaut plānotās pārbūves kopīpašumā-  piemēram, jumta maiņa,  pagalma rekonstrukcija, papildus ieejas izbūve kādam veikalam vai birojam, invalīdu uzbrauktuves ierīkošana  u.c. darbiem). Par neprivatizētiem dzīvokļiem šos lēmumus pieņem pašvaldība.

Īrniekam tiek atgādināts, ka viņam, vai viņa ģimenes locekļiem, kas ir ierakstīti īres līgumā, ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu. Tikai dzīvesvietas deklarēšana dzīvoklī, tiesības izpirkt dzīvokli nedod. Tiem, kas vēlas izmantot tiesības izpirkt savu dzīvokli, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, lai varētu uzsākt atsavināšanas (izpirkšanas) procesu. Pārdošanas procesa procedūru nokārtošana ilgst aptuveni 6 mēnešus. Dzīvokli pašvaldība vispirms ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda, veic dzīvokļa novērtēšanu (cenu nosaka sertificēts vērtētājs, atbilstoši pastāvošajai tirgus cenai attiecīgajā mikrorajonā, dzīvoklī veiktais remonts vērtību neietekmē). Vienlaikus informējam, ka, noslēdzot pirkuma līgumu, pirkuma maksa nav jāsamaksā uzreiz. Dzīvokli var izpirkt, noslēdzot pirkuma līgumu uz termiņu līdz pieciem gadiem.

Vienlaikus dzīvokļu īrnieki tiek informēti par prognozējamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kuru pieņemšanas gadījumā paredzēts, ka vairāk nepastāvēs beztermiņa īres līgumi. Būs tikai terminētie īres līgumi ar termiņu no viena līdz desmit gadiem. Beidzoties līguma termiņam, īrniekam būs tiesības līgumu pārslēgt no jauna, ja nebūs īres maksas parādu, vai nebūs iestājušies kādi citi neizpildīti nosacījumi, kas liegs līgumu noslēgt.

Aicinām visus tos iedzīvotājus, kuri dzīvo neprivatizētos dzīvokļos un kuriem īres līgumi ar pašvaldību noslēgti līdz 01.01.2002.gadam, izvērtēt iespējas izpirkt dzīvokļus no pašvaldības par naudu, tādējādi iegūstot īpašuma tiesības uz piešķirto īres dzīvokli. Jautājumu vai neskaidrību gadījumos, lūdzam vērsties Pašvaldības īpašumu nodaļā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 302.kabinetā vai zvanot pa tālruni 65207416 (Regīna Mālniece).

Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības īpašumu nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 14741
Jēkabpils pilsētas pašvaldība strādā attālināti 16719
Kā pieteikties vakcīnai pret Covid-19 16904
Svarīga informācija, ja nepieciešama palīdzība no Jēkabpils Sociālā dienesta  16769
Jēkabpils kapitālsabiedrību kontakti 15937
Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes! 16510
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks 2021.gada pirmajam pusgadam 16358
Atgādinām, kā ar mums sazināties 14654
Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus 14115
Jēkabpilī darbojas uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872