Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu