Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu