Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē

Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus un juridiskas personas piedalīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam izstrādē. Savus priekšlikumus var iesūtīt līdz 2017. gada 25. septembrim (ieskaitot) uz e-pasta adresi: vpa@jekabpils.lv vai rakstiski iesniedzot priekšlikumus papīra formātā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtot pa pastu: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 2017. gada 20.aprīļa lēmumu Nr. 140 (protokols Nr.9, 12.paragrāfs) “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojums) izstrāde ar mērķi izstrādāt spēkā esošiem normatīviem dokumentiem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos dažādās funkcionālajās zonās.,-

Esošā situācija

Pašreiz spēkā ir “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 2007. – 2019. gadam” un Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ( Saistošie noteikumi Nr. 6), šie dokumenti ir apstiprināti 2010. gada 4. martā ar Jēkabpils domes lēmumu Nr. 110, protokols Nr.5,6.p. un tie ir spēkā līdz 2019. gadam. Ir mainījušies un no jauna ieviesti vairāki teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošie normatīvie akti (piemēram MK. Noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka vienotas vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei, un vienotu teritorijas izmantošanas klasifikāciju – funkcionālo zonējumu un citi).

Teritorijas plānojuma izstrāde

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir definēt nosacījumus nekustamo īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

Iesniedzot priekšlikumu* jānorāda:

• nekustamā īpašuma nosaukums/adrese;
• nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums;
• priekšlikuma Teritorijas grafiskās daļas izmaiņām un/vai
• priekšlikums Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.

* Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

 

Teritorijas plānojuma izstrādē piemērojams šāds funkcionālā zonējuma dalījums

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)  -  Funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
                                                                funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu
                                                                infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir
                                                                savrupmāju apbūve

Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija                                 (DzM)  -  Funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka,
                                                               lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
                                                               infrastruktūru

Daudzstāvu dzīvojamās
 apbūves teritorija                  (DzD)  -  Funkcionālā zona apbūvei no četriem un vairāk stāviem, ko
                                                              nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
                                                              infrastruktūru

Jauktas centra
apbūves teritorija                   (JC)  -    Funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski
                                                              izveidojies plašs jaukts izmantošanas spektrs vai ko izmanto
                                                              par pilsētas, ciema vai apkaimes centru , kā arī apbūves
                                                              teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru

Publiskās apbūves
teritorija                                   (P)  -    Funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, lai nodrošinātu
                                                             komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
                                                             objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru 

Rūpnieciskās apbūves
teritorija                                  (R)   -    Funkcionāla zona, ko nosaka teritorijai, lai nodrošinātu
                                                              rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
                                                              teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta
                                                              infrastruktūru

Transporta un
infrastruktūras teritorija       (TR)   -   Funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu
                                                             transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo
                                                             infrastruktūru , kā arī, lai nodrošinātu lidostu un
                                                             ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas
                                                             organizāciju un inženiertehnisko apgādi

 

Tehniskās apbūves
teritorija                              (TA)   -   Funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu
                                                           inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei,
                                                           uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo
                                                           teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru

Dabas un apstādījumu
teritorija                             (DA)   -   Funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas,
                                                           sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu
                                                           funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas
                                                           teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās  ēkas un
                                                           inženierbūves

Mežu teritorija                   (M)    -    Funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu
                                                           ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno
                                                           - saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanu

Lauksaimniecības
teritorija                              (L)   -    Funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības
                                                         zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu
                                                         veidu lauksaimnieciskai darbībai un ar to saistītajiem
                                                         pakalpojumiem

Ūdeņu teritorija                   (Ū)   -   Funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu
                                                         racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu
                                                         saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides
                                                         aizsardzībai

Kontaktinformācija:
              Adrese: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela120, Jēkabpils, LV-5201
              e-pasts: vpa@jekabpils.lv
              Kontaktpersona: Ilga Tretjakova, tālr. 65207430; 20026913

24.martā Jēkabpilī notiks “Vakanču gadatirgus” 10418
27.februārī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 10353
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 10120
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jaunā gada sagaidīšana Jēkabpilī 10019
DEKLARĒJIETIES JĒKABPILS PILSĒTĀ LĪDZ 2018.GADA 1.JANVĀRIM! 9884
Par satiksmes ierobežojumiem Vecpilsētas laukumā 9862
Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā 9855
Apsveikums svētkos! 9751
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! 9651
Zemgales ielā no 1. novembra būs jauns šķirošanas laukums! 9626
Negabarīta atkritumu izvešana ikvienam iedzīvotājam jāorganizē individuāli! 9624
Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā 9602
Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā! 9552
Sveicam 1.septembrī! 9256
Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē 9124
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 9087
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 9127
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308