Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz  2017.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - nodoklis) maksājums. Saskaņā ar likumu ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Aicinām nodokli maksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu ,,Par nodokļiem un nodevām” par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Aktuāla informācija par saviem nekustamiem īpašumiem, maksāšanas paziņojumiem, aprēķināto nokavējuma naudu, samaksāto nodokli, atlikušajiem nodokļa maksājumiem kārtējā gadā, iespēja apmaksāt nodokli, kā arī pieteikties nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniskai piegādei ir pieejama portālos www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.19 "Par likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, sākot ar 2017.gadu samazināto nodokļa likmi 0,2%–0,6% apmērā no kadastrālās vērtības piemēro dzīvokļiem un viena dzīvokļa dzīvojamām mājām, ja šajos objektos taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai. Par divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, ar samazināto nodokļa likmi apliekamā platība ir piesaistīta objektā 1.janvārī plkst. 0.00 deklarēto personu skaitam. Vienai dzīvesvietu deklarējušai personai piekrītošā platības daļa, par kuru tiek piemērota samazinātā nodokļa likme, ir 50 m2 un šai platībai atbilstošā koplietošanas telpu platība. Pārējos gadījumos piemēro nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Vairāk informācijas pa tālruņiem 65207312 vai 65207424.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa.

 

24.martā Jēkabpilī notiks “Vakanču gadatirgus” 10418
27.februārī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 10353
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 10120
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jaunā gada sagaidīšana Jēkabpilī 10019
DEKLARĒJIETIES JĒKABPILS PILSĒTĀ LĪDZ 2018.GADA 1.JANVĀRIM! 9884
Par satiksmes ierobežojumiem Vecpilsētas laukumā 9862
Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā 9855
Apsveikums svētkos! 9751
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! 9651
Zemgales ielā no 1. novembra būs jauns šķirošanas laukums! 9626
Negabarīta atkritumu izvešana ikvienam iedzīvotājam jāorganizē individuāli! 9624
Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā 9602
Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā! 9552
Sveicam 1.septembrī! 9256
Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē 9124
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 9087
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 9127
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308