Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

24.maijā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

24.maijā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

24.maijā plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdes darba kārtībā šādi izskatāmie jautājumi:           

1.   Par darba kārtību

2.   Izpilddirektora informācija

3.   210. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un adreses piešķiršanu

4.   211. Par zemes vienību apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un adreses piešķiršanu

5.   212. Par atkritumu šķirošanas laukuma Zemgales ielā 24/1 darba laiku

6.   213. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” nolikumā

7.   214. Par finansējuma piešķiršanu vasaras nometnēm

8.   215. Par izglītības programmu licencēm

9.   216. Par amatu savienošanu

10.   217. Par grozījumu domes 30.10.2014. lēmumā Nr.365

11.   218. Par Kvalitātes vadības sistēmas darba grupas sastāva un nolikuma apstiprināšanu

12.   219. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”

13.   220. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā

14.   221. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

15.   222. Par grozījumu 05.10.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr. 360 “Par komisiju sastāvu apstiprināšanu”

16.   223. Par grozījumu Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikumā

17.   224. Par dzīvojamās mājas (adrese) pārvaldīšanu

18.   225. Par grozījumiem 22.03.2018. lēmumā Nr.125 „Par piedalīšanos Valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā”

19.   226. Par grozījumu 03.07.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr. 231 “Par lēmuma pieņemšanu un amatu savienošanu”

20.   227. Par grozījumiem 11.08.2016. lēmumā Nr. 228

21.   228. Par grozījumu 29.06.2017. lēmumā Nr. 223 “Par Finanšu komiteju”

22.   229. Par grozījumu 03.07.2017. lēmumā Nr. 230 “Par pastāvīgām komitejām”

23.   230. Par dzīvojamās mājas (adrese) pārvaldīšanu

24.   231. Par nolikuma apstiprināšanu

25.   232. Par finansējuma piešķiršanu jumta maiņai dzīvojamai mājai Pils rajons 53, Jēkabpilī

26.   233. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 02.08.2012. lēmumā Nr.288

27.   234. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.07.2016. lēmumā Nr.211

28.   235. Par grozījumu 24.08.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr. 298 “Par komisiju sastāvu apstiprināšanu”

29.   236. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 05.10.2017. lēmumā Nr.356 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”

30.   237. Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu