Atgādinājums par pašvaldības nodevām

Atgādinājums par pašvaldības nodevām

Atgādinām, ka saskaņā ar 20.04.2017. Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Saistošie noteikumi par mājas  dzīvnieku  turēšanu Jēkabpils pilsētā” 5. punktu par mājas dzīvnieku turēšanu ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva. Atbilstoši  Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 37 “Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā” 10. punktam nodeva ir jāmaksā katru gadu (līdz 31. martam) par katru suni vai kaķi atsevišķi.

Nodevas objekti un likmes ir šādi:

  1. par suņa turēšanu 7 euro;
  2. par kaķa turēšanu 3 euro.

Nodeva samazināma par 50% maza izmēra suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm, turēšanu.

           No nodevas par mājas dzīvnieku turēšanu atbrīvotas šādas personas:

  1. politiski represētās personas,
  2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieki,
  3. viendzīvokļa dzīvojamo māju īpašnieki,
  4. personas ar I grupas invaliditāti,
  5. personas ar redzes invaliditāti,
  6. personas ar II grupas invaliditāti - par viena (pirmā) suņa un/vai kaķa turēšanu.

Aicinām mājas dzīvnieku īpašniekus, kas saistošajos noteikumos noteikto prasību norādītajā termiņā nav izpildījuši, aicinām  nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu par mājas dzīvnieku turēšanu.

             Nodevu var iemaksāt vienā no zemāk minētajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000024205) kontiem:

LV87UNLA0009013130793, AS SEB banka, kods UNLALV2X,

LV75HABA0001401057077, AS Swedbank, kods HABALV22,

LV29PARX0001051430001, AS Citadele banka, kods PARXLV22,

LV22RIKO0002013192223, AS DNB banka, kods RIKOLV2X.

Nodevu var samaksāt arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, izmantojot bankas norēķinu karti vai Jēkabpils sociālā dienesta kasē, Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, skaidrā naudā.

Ilze Akilova,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Nodarbinātības organizators