Par drošu vasaru!

Par drošu vasaru!

Ir vasara. Tas ir laiks, kad bērni lielāko sava laika daļu pavadīs ārā. Vecākiem (arī pašiem bērniem) šajā laikā ir jābūt īpaši uzmanīgiem, tādēļ Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija atgādinās par dažiem būtiskiem jautājumiem, kuri būtu jāievēro, lai pasargātu bērnus no nelaimes. 

Vecāku galvenais uzdevums, protams, ir nodrošināt bērna pieskatīšanu un pārrunāt ar bērnu iespējamos drošības draudus. Likuma “Bērnu tiesību aizsardzības likums” 24.pants nosaka, ka vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Tātad – rūpēties par bērna pieskatīšanu ir vecāku pienākums, kas noteikts ar likumu. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.4 pantu par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.
Ir saprotams, ka vasarā īpaši pusaudžus vilina iespēja sajusties lieliem un patstāvīgi, tomēr vēlamies atgādināt, ka likuma “ Bērnu tiesību aizsardzības likums” 59.pantā noteikts, ka bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā, policijas darbinieki nogādā policijas iestādē. Par nakts laiku uzskatāms laiks no pulksten 22:00 līdz 06:00. Tas nozīmē, ka pusaudžu atrašanās nakts laikā bez pilngadīgas personas uzraudzības ir nelikumīga. Jāatcerās, ka fiksējot šādu pārkāpumu, policijā tiks uzsākta administratīvā lietvedība atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173.pantam, kur vecākus var sodīt par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz simt četrdesmit euro. Lai arī atbildība un sodi par šādiem pārkāpumiem ir paredzēti, tomēr jāuzsver, ka primārais pašvaldības policijas mērķis nav sodīt, bet gan aicināt rūpēties par noteikumu ievērošanu un vecāku pienākumu pildīšanu, lai bērni vasarā (un ne tikai vasarā) būtu drošībā un pasargāti.

Vasaras periodā daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina, ka bērni informē vecākus, kurp nolēmuši doties un ar ko kopā. Tāpat pieaugušajiem ar bērniem jāpārrunā, kā rīkoties, ja ir notikusi nelaime, kādos gadījumos, kur meklēt palīdzību - doties pie kaimiņiem, zvanīt vecākiem vai nekavējoties zvanīt pa tālruni 110, 112 un izsaukt operatīvos dienestus.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), atgādinot bērniem par drošību vasarā, ir sagatavojis informāciju savā mājas lapā, kuru aicina ievērot arī pašvaldības policija, lai atpūta vasarā būtu droša.

Atpūta pie ūdens
• Nepeldiet nepazīstamās vietās! Visdrošāk ir peldēties īpaši šim mērķim paredzētās vietās. Ja tādas nav, atcerieties, ka peldvietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu.

• Nepazīstamā vietā uzreiz neleciet ūdenī! Vispirms pārliecinieties, ka ūdens tilpne ir pietiekami dziļa, vai tās gultnē nav kādi akmeņi, nogrimuši asi priekšmeti, pret kuriem, lecot no augstuma, var gūt savainojumus.
• Ejot peldēties, ņemiet līdzi draugu! Ja būsiet viens un uz ūdens radīsies problēmas, līdzās var nebūt citu cilvēku, kas spētu palīdzēt.
 • Pirms peldēšanās brīdiniet savus draugus, ka neprotat peldēt. Nepārvērtējiet savus spēkus!
• Ja vizināsieties ar laivu, katamarānu vai citu peldlīdzekli, obligāti uzvelciet glābšanas vesti.
 • Ja esiet pārkarsis saulē, ūdenī ejiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, jo var sākties krampji.
 • Ja esiet iekļuvis straumē, saglabājiet mieru, peldiet pa straumi uz priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk krastam.
 • Atrodoties uz matrača vai peldriņķa nepeldiet tālu no krasta, jo negaidot piepūšamais peldlīdzeklis var saplīst vai arī vējš var to iepūst dziļumā.
 • Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt «Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā, kad tiešām būs vajadzīga palīdzība, neviens vairs Jums nepievērsīs uzmanību.
 • Slīkstoša drauga glābšana var apdraudēt pašu glābēju, tādēļ pirms glābšanas uz ūdens jānovērtē situācija un savas iespējas. Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē nonākušajam pametot virvē iesietu glābšanas riņķi. Noderēs arī bumba vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam palīdzētu noturēties virs ūdens.
• Atcerieties, ka pērkona negaisa laikā nedrīkst atrasties uz ezera vai citas ūdenskrātuves, peldēties, makšķerēt zivis. Nepieciešams attālināties no ūdenskrātuves drošā attālumā.

Ugunsnelaimes
Pārgājieni, ugunskuri un desiņu cepšana ir neapšaubāma pusaudžu vasaras sastāvdaļa. Lai šīs izklaides nebeigtos ar nelaimi, vecākiem ir jāizskaidro bērniem, kā pareizi kurināt ugunskuru:
• Apkārt ugunskura vietai jāaprok zeme, lai uguns liesmas neizplatītos pa sauso zāli, krūmiem utt.
• Nedrīkst ugunskura vietu taisīt koku, ēku un degošu materiālu tuvumā.
• Vasarā mežā ugunskurus kurināt nedrīkst. Tos var kurt tikai speciāli ierīkotās vietās.
• Nedrīkst tuvoties un lekt pāri ugunskuram, ja mugurā ir sintētiskās drēbes, kas viegli un ātri aizdegas.
• Nedrīkst atstāt ugunskuru bez uzraudzības un atstājot ugunskura vietu, jādzēš tas pilnīgi, lai izslēgtu ugunsgrēka iespējamību.” (http://vugd.gov.lv)

Velosipēds un bērni
Pašvaldības policija aicina būt vērīgiem un atgādina, ka arī velosipēdisti ir ceļu satiksmes dalībnieki, uz kuriem attiecas visas ceļu satiksmē minētās prasības. Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē velosipēda vadītājs ir transportlīdzekļa vadītājs, kurš par šo noteikumu ievērošanu nes atbildību.
Ieteikumi drošai velo braukšanai:

 • Bērnus līdz 7 gadu vecumam atļauts vest personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ja velosipēdam iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi bērna kāju atbalstam. Bērnam jābūt ar aizsprādzētu aizsargķiveri.
 • Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.
 • No 7 gadu vecuma atļauts braukt ar velosipēdu pa ietvēm, velosipēdu ceļiem, brauktuvi vai ceļa nomali tikai pilngadīgas personas pavadībā.
 • 7-10 gadi: var mācīties braukt pagalmā, parkā, stadionā vai uz ielas pieaugušo klātbūtnē (pieaugušajam jābūt vismaz 18 gadus vecam).
 • No 10 gadu vecuma: var kļūt par pilntiesīgu velosipēda vadītāju, ja sekmīgi nokārtots velosipēda vadītāja eksāmens.
 • Velosipēdistiem ir atļauts šķērsot regulējamas un neregulējams gājēju pārejas braukšus ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu (apmēram 4-5 km/h) un netraucējot gājējiem. Pirms brauktuves šķērsošanas jāsamazina ātrums un jāpārliecinās par drošību.
 • Velosipēdistiem, braucot pa ietvi, jāpārvietojas tādā ātrumā, kas neapdraud satiksmes drošību un gājējus.
 • Velosipēdistiem pa ceļu jāpārvietojas vienā rindā, tuvāk braukšanas joslas labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt tikai, lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu, veicot kreiso manevru un braukšanai pretējā virzienā.
 • Ar velosipēdu var pārvadāt pasažierus, ja braucamais (velorikšas) izgatavots speciāli šim nolūkam. Šādu braucamo lietošanas nosacījumus un maršrutus nosaka pašvaldības.
 • Piedaloties ceļu satiksmē, velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm.
 • Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem, priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.
 • Velopasažieriem līdz 7 gadiem un velobraucējiem līdz 12 gadiem ķiveres ir obligātas. Par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī pasažiera vešanu bez aizsprādzētas ķiveres, policija var izteikt brīdinājumu vai piemērot sodu vadītājam 30 euro.
 • Personiskai drošībai ķiveri ieteicams lietot ikvienam velobraucējam.

Vispārīgi pārrunājamie jautājumi vecākiem ar bērniem, lai Jūsu vasara būtu izdevusies.
Iesakiet bērniem:

 • Izvairies atrasties jaunbūvju vai  pamestu māju teritorijās, atkritumu un būvgružu izgāztuvēs, smilšu un grants karjeros, aku tuvumā!
 • Neaiztiec šļirces un adatas!
 • Neapdraudi sevi un savu veselību ar alkoholu un narkotikām!
 • Neapdraudi sevi un savu veselību ar smēķēšanu un toksiskām vielām!
 • Nespēlējies ar elektrības vadiem, netuvojies transformatoru būdām, elektrosadales skapjiem!
 • Uzmanies pērkona negaisa laikā! Aizver logus, durvis, bez vajadzības neej ārpus telpām, neslēpies zem augstiem, atsevišķi augošiem kokiem, nepeldies negaisa laikā ūdenskrātuva!
 • Esi uzmanīgs ar klaiņojošiem suņiem!
 • Ejot uz mežu, uzvelciet atbilstošu apģērbu, lai nepieļautu ērces piesūkšanos!
 • Nelasi un neēd nepazīstamas sēnes, ogas un citas dabas veltes!
 • Neaiztiec latvāņus un citus augus ar dzeloņiem un ērkšķiem!
 • Izvairies no kontakta ar svešiem, nepazīstamiem, aizdomīgiem cilvēkiem, neņem neko no svešiniekiem!
 • Stopēšana ir visbīstamākais pārvietošanās veids. Neriskē ar savu dzīvību! Nestopē vienatnē! Atsakies kāpt mašīna, ja vadītājs šķiet aizdomīgs! Uzmanies, ja mašīnā ir vairākas personas! Informē radiniekus un draugus, ja esi nostopējis mašīnu! Izmanto iespēju aizmukt, ja esi reālās briesmās!

Ir saņemti pirmie pārkāpumu signāli, ka Radžu ūdenskrātuves tuvumā uzturas nepilngadīgi bērni bez vecāku  vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes, tādēļ informējam, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Valsts policija Jēkabpils pilsētā pastiprināti pievērsīs uzmanību bērnu drošībai vasarā un rīkos reidus, lai fiksētu šos pārkāpumus, un vainīgās personas sauktu pie administratīvās atbildības.

Vasara visiem cilvēkiem saistās ar atpūtu, prieku un piedzīvojumiem. Lai šis laiks nepārvērstos traģēdijā, sargāsim sevi un citus!

I.Ostrovska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece