Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pils mikrorajonā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pils mikrorajonā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Rīgas iela 216K (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 3069), Rīgas iela 216F (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 3071) un Pils iela (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 7136).

Ir izstrādāts būvprojekts “Meliorācijas sistēmas izbūve Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā, Jēkabpilī”, kas paredz esošo grāvju sistēmas tīrīšanu, profilēšanu, grāvju nogāžu stiprināšanu un jaunas meliorācijas sistēmas izbūvi, lai tiktu nodrošināta teritorijas zemes uzlabošana un lietus ūdeņu novadīšana Pils dīķī. Ar būvprojektu var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 11.jūnija līdz 2018.gada 25.jūnijam, izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 vai e-pastu vpa@jekabpils.lv.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija un atzinuma no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pieprasīšanas, jautājums tiks skatīts atkārtoti Koku novērtēšanas komisijā.