Domes sēdē pieņemta Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija

Domes sēdē pieņemta Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija

7.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināta Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija 2015.–2025. gadam. Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcijas 2015.–2025.gadam uzdevums ir definēt piemērotāko attīstības alternatīvu un izstrādāt rīcības plānu Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla turpmākai attīstībai.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa uzsver: “Koncepcijas mērķis- apvienot Jēkabpils 2.vidusskolu ar Jēkabpils pamatskolu, ar divām mācību īstenošanas vietām, izmantojot esošo infrastruktūru Jaunajā ielā 44 un Rīgas ielā 200a. Jēkabpils vakara vidusskolas kā struktūrvienības mācību procesu nodrošināt jaunizveidotajā Jēkabpils pilsētas vidusskolā Jaunajā ielā 44. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā izmantot esošo infrastruktūru proģimnāzijas un ģimnāzijas klasēm. Izmantot Jēkabpils 3.vidusskolas esošo infrastruktūru, pēc 2022.gada tai pievienot tagadējo Krustpils pamatskolu Madonas ielā 48. Šī attīstības scenārija gadījumā tiktu radītas vietas sākumskolas /pamatskolas ciklā arī Daugavas kreisajā krastā.”
Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.–2025.gadam tika izstrādāta balstoties uz pamatuzstādījumiem – katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību abos Daugavas krastos Jēkabpils pilsētā, kā arī nodrošināt daudzveidīgu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un pieejamu izglītību Jēkabpils un reģiona iedzīvotājiem, paredzot resursu (infrastruktūras u.c.) racionālu izmantošanu.
Lai sasniegtu Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības mērķus jeb pamatuzstādījumus – īstermiņā nodrošinātu līdzsvarotu izglītības piedāvājumu (pamatskolas un vidusskolas ciklā) abos Daugavas krastos un ilgtermiņā izveidotu tematiski un funkcionāli vienotu vispārizglītojošo skolu tīklu un racionālu infrastruktūras izmantošanu- ir izvēlēta vispiemērotākā un dažādu scenāriju gadījumā realizējamā rīcības alternatīva, kas ņem vērā ne tikai demogrāfiskās un citas attīstības tendences, bet arī pašvaldības kapacitāti pieņemt dažādus lēmumus attiecībā uz izglītības iestāžu reorganizāciju un tīkla optimizāciju Jēkabpils pilsētā un nepieciešamību izmantot esošos resursus (infrastruktūru, izglītības iestāžu specializāciju un pedagogu skaitu) racionāli un ilgtspējīgi.
Tādējādi nākotnes izaicinājums ir esošās izglītības iestāžu infrastruktūras optimāla izmantošana, piepildot izglītības iestādes ar šobrīd vismazāk noslogoto infrastruktūru, un ieguldīt to izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā, kuru potenciāls sasniegt optimālās skolas līmeni ir visaugstākais.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa