Pašvaldība paraksta nodomu protokolu ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts"

Pašvaldība paraksta nodomu protokolu ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts"

28.septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika parakstīts pašvaldības un biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" savstarpējās sadarbības nodomu protokols. Protokola parakstīšanā piedalījās domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” ģenerālsekretārs Uldis Līkops, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Jēkabpils reģionālās komitejas priekšsēdētājs Kaspars Skrūzmans, kā arī  komitejas izpilddirektore Velta Ozoliņa. Pirms nodoma protokola svinīgās parakstīšanas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos L. Kļaviņa uzsvēra: “Sarkanais krusts apliecinājis, ka ir ilgtspējīga organizācija, kas gatava sadarboties un sniegt atbalstu sabiedrības sociālo vajadzību nodrošināšanai Jēkabpilī. Savstarpējās sadarbības rezultātā plānojam sadalīt funkcijas un atbildību, pašvaldībai efektivizējot un atvieglojot dažādu funkciju realizēšanu sociālo pakalpojumu jomā.” Iesaistītās puses ar šo nodomu protokolu izsaka vēlmi un līdz ar to vienojas nākotnē veikt kopējas darbības sociālo pakalpojumu un sabiedrības veselības veicināšanas jomā, sniedzot teorētisku un praktisku palīdzību Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām,
- līdzdarboties sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, izglītojoša rakstura veselības veicināšanas materiālu sagatavošanā un izdošanā, tematisku pasākumu organizēšanā.
-iespēju robežās tiks veikta humānās palīdzības, pārtikas un higiēnas preču un citu materiālu nodošana sociāli mazaizsargātām personām un personām ar nepietiekošu finansiālo nodrošinājumu, nenosakot un neprasot par to jebkādu atlīdzību vai kādu pakalpojumu no otras Puses vai praktiskā labuma saņēmēja.
- puses vienojas izskatīt citas iespējamas sadarbības formas augstākminēto aktivitāšu realizācijai.
        Pēc nodomu protokola parakstīšanas, puses savstarpējās sarunās iezīmēja nākotnes sadarbības plānus, tai skaitā oktobrī ieplānot domes deputātu un Sociālā dienesta speciālistu vizīti, apmeklējot patversmes un krīzes centru Rīgas pašvaldībā. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 13.septembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja nodomu protokola slēgšanu ar  biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", paredzot tuvākajā nākotnē pakāpeniski attīstīt savstarpējo sadarbību, veikt kopējas darbības sociālo pakalpojumu un sabiedrības veselības veicināšanas jomā, sniedzot teorētisku un praktisku palīdzību Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa