Aicina pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

Aicina pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, III kārta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/002 projekta ietvaros Jēkabpils pilsētā 2014. gadā tika izbūvēti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Pērses, Dīķu, Staburaga ielas posmā, Augļu, Liepu, Meliorācijas, Vītolu, Dignājas, Klints ielās un sadzīves kanalizācijas tīkli Biržu, Sila, Jēkaba, Atpūtas, Egļu, Graudu, Druvas, Putnu, Ķiršu, Jāņa, Mednieku, Krasta, Straumes, Ziemeļu, Robežu, Ūdens, Līkā, Dārznieku, L. Paegles, Dzintara, Puķu, G. F. Stendera, Viesītes, Rūpniecības, Klints ielās, kā arī Jaunās ielas posmā, Zīlānu ielas posmā, Grīna, Pļaujas, Ganību ielu posmos.

Arī patreizējā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Jēkabpilī, 4.kārta” ietvaros izbūvēti kanalizācijas tīkli Medņu, Rudens, Ļaudonas, Lakstīgalu, Lazdu, Īves, Tilta, Režģu, Aizkraukles, Kraujas ielās, kā arī Kuģu ielas posmā.

Tas nozīmē, ka šo ielu iedzīvotājiem jau ir nodrošināta iespēja pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Tas it īpaši svarīgi šobrīd, jo  27.06.2017. spēkā stājušies MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes.

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina visus iedzīvotājus, kuru ielās ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, pēc iespējas ātrāk pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, lai varētu izmantot centralizētos pakalpojumus, kas ļaus turpmāk ietaupīt līdzekļus, kas drīzumā būs jāiztērē, lai ievērotu visas stingrās prasības, nodrošinot hermētiskumu septiķos un nepieļautu gruntsūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos gruntsūdens slāņos, nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē, kā arī ar to saistītās izmaksas -  nodrošinot analīžu, asenizācijas pakalpojumu, tehnisko apkopju u.c. izdevumu apmaksu.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA “Jēkabpils ūdens” administrtīvajā ēkā Jaunā ielā 60, Jēkabpilī pie komunālinženieres vai pa tālruni 29992138. Ierodoties personīgi, lūdzam līdzi ņemt īpašumu apliecinošu dokumentu, zemes robežu plānu, kā arī tehniskās inventarizācijas lietu.

SIA “Jēkabpils ūdens”
administrācija