22.novembrī notiks Domes sēde

22.novembrī notiks Domes sēde

 22.novembrī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:

1.   Par darba kārtību.

2.   Izpilddirektora informācija.

3.   486. Par interešu izglītības programmu licenci.

4.   487. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

5.   488. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

6.   489. Par zemes vienību apvienošanu neizstrādājot zemes ierīcības projektu un adreses piešķiršanu.

7.   490. Par līdzekļu piešķiršanu no Dabas resursu nodokļa rekultivētās izgāztuves Plaušu kalns apsaimniekošanai.

8.   491. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.

9.   492. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

10.   493. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.

11.   494. Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs.

12.   495. Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs.

13.   496. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018.  lēmumā Nr.96.

14.   497. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

15.   498. Par būves demontāžu.

16.   499. Par kustāmās mantas izsoli.

17.   500. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

18.   501. Par nekustamo īpašumu maiņu.

19.   502. Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

20.   503. Par kustamas mantas pārdošanu izsolē.

21.   504. Par finansējuma iekļaušanu Jēkabpils pilsētas 2019.gada budžetā.

22.   505. Par svētku noformējumu konkursu.

23.   506. Par akcijas “Mana egle ir Tava egle” svētkiem veidotu egļu konkursu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                 Raivis Ragainis

Reine 65207317