Par kustamās mantas izsoli

Par kustamās mantas izsoli

22.novembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika nolemts atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo kustamo mantu – koksni ar kopējo apjomu 326 m³, kas atrodas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Mežaparks”, Jēkabpilī, pārdodot to mutiskā izsolē. Sēdē tika apstiprināta cirsmas nosacītā cena (izsoles sākumcena) - 13100,00 euro (trīspadsmit tūkstoši viens simts eiro un 00 centi).  2011.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir izstrādāts Jēkabpils Mežaparka meža apsaimniekošanas plāns, kas paredz meža izstrādes un atjaunošanas secību, kā arī 2018.gadā ir saņemts Valsts meža dienesta atzinums par īpašuma “Mežaparks” mežaudžu veselības stāvokļa izvērtēšanu. Lai palielinātu mežaudžu noturību pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi un normalizētu meža ekoloģisko stāvokli ir nepieciešamas kopšanas un sanitārās cirtes 32,10 ha  platībā. 2018.gada jūlijā ir veikti cirsmu dastojumi un uzskaitīti 1200 koki ar kopējo apjomu 326 m³. 22.decembra Domes sēdē tika apstiprināta kustamās mantas izsoles komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Raits Sirmovičs – Pilsētvides departamenta direktors.  komisijas locekļi: Mārīte  Breimane – Teritorijas plānošanas  nodaļas ainavu arhitekte; Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja, veikt arī protokolista pienākumus; Daina Akmene –Teritorijas plānošanas nodaļas zemes ierīcības inženiere. Sēdē apstiprināja meža cirsmas izsoles noteikumus (skatīt 1.pielikumu). Izsoles vieta un laiks: 2018.gada 20.decembris plkst.14.00 Pilsētvides departamenta sēžu zāle, Jaunā iela 31C, Jēkabpils. Vairāk informācijas skatīt pielikumā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa