Ceturtdien, 29.novembrī, notiks Finanšu komitejas sēde

Ceturtdien, 29.novembrī, notiks Finanšu komitejas sēde

Ceturtdien, 29.novembrī plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notiks Finanšu komitejas sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:

1.   Par darba kārtību.
2.   Par noteikumu apstiprināšanu.
3.   Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
4.   Par nomas līguma grozīšanu un nomas maksas samazināšanu.
5.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 20.04.2017. lēmumā Nr. 145 “Par pamatkapitāla palielināšanu”.
6.   Par grozījumiem 11.10.2012. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.367 “Par Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2012.–2018. gadam”.
7.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
8.   Par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu.
9.   Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
10.   Par dzīvojamās mājas Bebru iela 26, Jēkabpilī pārvaldīšanu.
11.   Par grozījumu Koku novērtēšanas komisijas nolikumā.
12.   Par grozījumu 24.08.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā.
13.   Par līguma par apbūves tiesību piešķiršanu grozīšanu.
14.   Par grozījumiem nolikumā.
15.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”.
16.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā nr. 490.
17.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu (Slēgtā sēdē).
18.   INFORMĀCIJAI Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojums uz 29.11.2018.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos                   Līga Kļaviņa

Reine 65207317