13.decembrī notiks Finanšu komitejas sēde

13.decembrī notiks Finanšu komitejas sēde

13.decembrī plkst. 10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:

1.   Par darba kārtību.

2.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.

3.   Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu darbiniekiem.

4.   Par grozījumu 22.10.2015. lēmumā Nr.315 “Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos”.

5.   Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

6.   Par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu.

7.   Par īres un komunālo maksājumu atlaidēm sociālo dzīvokļu īrniekiem 2019.gadā.

8.   Par grozījumu 09.02.2017. lēmumā Nr.28 “Par ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādēs”.

9.   Par nosacīto cenu apstiprināšanu un maiņas līguma slēgšanu.

10.   Par finansiālu atbalstu

11.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

12.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.

13.   Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

14.   Par dzīvojamās mājas Bebru iela 31, Jēkabpilī pārvaldīšanu.

15.   Par Jēkabpils pilsētas dome 07.06.2018. lēmumu Nr. 257 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu”.

16.   Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu

17.   Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi „Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam”.

18.   Par pamatkapitāla palielināšanu.

19.   Par grozījumiem 11.10.2018. domes lēmumā “Par pedagogu amatu un vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

20.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

21.   Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                                               Raivis Ragainis

Reine 65207317