14.februārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

14.februārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

14.02.2019. plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                           
1.   Par darba kārtību.
2.   Izpilddirektora informācija.
3.   Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu.
4.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
5.   Par līdzdalību kapitālsabiedrībās.
6.   Par kapitāla daļu pārdošanu.
7.   Par grozījumu Atbalsta departamenta reglamentā.
8.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.10.
9.   Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku.
10. Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības datu apstrādes aizsardzības noteikumiem.
11. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmumā Nr.96.
12. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā.
14. Par interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā.
15. PAPILDJAUTĀJUMS Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
16. PAPILDJAUTĀJUMS Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu.
17. INFORMĀCIJAI  Satiksmes organizācijas shēma Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūves laikā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                     Raivis Ragainis

Reine 65207317