Ņems aizņēmumu pirmsskolas izglītības iestādei “Bērziņš” ēkas atjaunošanai

Ņems aizņēmumu pirmsskolas izglītības iestādei “Bērziņš” ēkas atjaunošanai

31.janvāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 1 080 000,00 euro (viens miljons astoņdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības fonda projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” (Projekts Nr. 4.2.2.0/18/I/012) īstenošanai. Aizņēmumu paredzēts ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc trīs gadiem un aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Kā tika ziņots iepriekš, Jēkabpils pilsētas pašvaldība pagājušā gada 19.aprīlī iesniedza projekta iesniegumu Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijai. Projekta līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (turpmāk – CFLA) Tika noslēgts šī gada 6.februārī ar termiņu 11 mēneši. Projekta uzsākšanai pašvaldība 2018.gadā ņēma aizņēmumu būvprojekta izstrādei par summu EUR 27 445,00, kuru 2019.gadā plānots atgriezt no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Aizņēmums būvprojekta izstrādei izlietots EUR 27 445,00 apmērā un projekta priekšfinansēšanai EUR 397 759,25 apmērā. Pēc CFLA avansa saņemšanas plānots veikt šo aizņēmumu atmaksu. Šobrīd projekta īstenošana ir uzsākta, veikti iepirkumi un noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Ošukalns celtniecība”, par būvuzraudzību ar IK “Būvzinis–J”, savukārt par autoruzraudzību ar AS “Komunālprojekts”.

Projekta mērķis ir sekmēt Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu samazinot primārās enerģijas patēriņu.  Lai novērstu konstatētās ēkas energoefektivitātes problēmas par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu tiks veikta malkas katlu nomaiņa pret granulu katliem, ēkas ārsienas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu, pamatu un cokola sienu papildus siltināšana ar ekstrudēta putu polistirola plātnēm, pirmā stāva grīdas siltināšana no pagraba puses, savietotā jumta konstrukcijas papildsiltināšana paredzēta ar cieto akmens vati. Patlaban jau daļēji veikta un tiks turpināta visu logu nomaiņu uz jauniem PVC logiem un ārdurvju nomaiņu, mehāniskās ventilācijas izbūve, savukārt esošais apgaismojums tiks nomainīts pret energoefektīvu LED apgaismojumu. Tiks veikti arī papildus darbi, lai atjaunotu ūdensvada un kanalizācijas tīklus, elektrotīklus un labiekārtotu teritoriju. Teritorijā tiks atjaunots segums un bērnu nojumes ar jaunākām rotaļu iekārtām, kā arī iestādīti jauni koki un apstādījumi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa