Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri tiekas Koknesē

Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri tiekas Koknesē

Šī gada 19.februārī Koknesē uz vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējas projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” partneri. Sēdes dalībniekus uzņēma Kokneses novada dome jaunajās Tūrisma centra telpās. Projekta vadītāja Inese Vītola informēja klātesošos par projekta kopīgo īstenošanas gaitu, partneri ziņoja par paveikto – Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla par būvdarbiem Kokneses pilsdrupās, Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists Edgars Pārpucis  - par aktuālo situāciju  Ogres sanatorijas atjaunošanā. Krustpils pilī atjaunošanas darbi ir paveikti par 40 procentiem, pagalma labiekārtošanas darbi – par 7%, strūklakas atjaunošanas darbi – par 20%. Kokneses pilsdrupās tie jau ir veikti, šobrīd top aprīkojums moku kambarim, mūku tērpi,  informatīvie stendi pilsdrupās un jaunas, atraktīvas tūrisma programmas. Savukārt Ogres sanatorijas būvdarbu process vēl nav uzsākts, jo vēl norit iepirkuma rezultātu izvērtēšanas procedūra. Tika apspriesti arī Sadarbības līguma grozījumi, kopīgie mārketinga pasākumi, kad projektā būs izveidoti visi paredzētie pakalpojumi un pabeigti būvdarbi, kā arī partneri diskutēja par projekta iznākuma rādītāju (apmeklētāju skaita pieaugums katrā atjaunotajā objektā) sasniegšanu un situāciju uz 2018,gadu. 
Tika apspriesta arī kopīgā sadarbības projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Stratēģijas 2017.-2025. gadam īstenošana. Tā paredz izstrādāt tematiski vienotu kultūras tūrisma piedāvājumu, stiprināt pašvaldību atbildīgo struktūrvienību administratīvo kapacitāti un sadarbību, kopīgas mārketinga aktivitātes projektā sakārtoto kultūrvēsturisko objektu pieejamības un atpazīstamības veicināšanā. 
Pēc sanāksmes partneriem bija iespēja apskatīt Kokneses Tūrisma centrā novietoto Kokneses viduslaiku pilsdrupu maketu un 2018.gadā tapušo biedrības “Pērses krasts” Pērses un Daugavas upju ieleju unikālo vēsturiskās ainavas atveidojumu pirms Pļaviņu HES celtniecības. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 30.septembrim. Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu īsteno sadarbībā ar Kokneses novada domi un Ogres novada pašvaldību. 
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu-Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 
Projekta kopējās izmaksas ir  4 198 599.66 euro, no tām 1 392 352,96 euro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums. 


Foto: Anita Šmite
Informāciju sagatavoja: 
Māra Bitāne
Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece