28.februārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

28.februārī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

28.februārī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                           

1.   Par darba kārtību.

2.   Izpilddirektora informācija.

3.   60. Par interešu izglītības programmas licenci.

4.   61. Par zemes vienības sadalīšanu un adreses piešķiršanu.

5.   62. Par zemes vienību apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un adreses piešķiršanu.

6.   63. Par patapinājuma līguma grozīšanu.

7.   64. Par patapinājuma līguma grozīšanu.

8.   65. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

9.   66. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

10.   67. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.   68. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

12.   69. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.

13.   70. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.

14.   71. Par SIA “Pils rajona Namu pārvalde” siltumenerģijas tarifu.

15.   72. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.494 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs".

16.   73. Par grozījumu  Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.495 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”.

17.   74. Par grozījumu 24.08.2017. lēmumā Nr.298 "Par komisiju sastāvu apstiprināšanu".

18.   75. Par pārstāvja deleģēšanu sporta skolas padomes sastāvā.

19.   76. Par Jēkabpils vakara vidusskolu.

20.   77. Par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu.

21.   78. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

22.   79. Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā.

23.   80. Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā niedru pļāvēja un ūdensaugu grābekļa niedru pļāvējam iegādi.

24.   81. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

25.   PAPILDJAUTĀJUMS 82.Par apstrīdēto lēmumu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                         
Raivis Ragainis

Reine 65207317