Jēkabpils vakara vidusskolu pievienos Jēkabpils 2.vidusskolai

Jēkabpils vakara vidusskolu pievienos Jēkabpils 2.vidusskolai

28.februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu reorganizēt Jēkabpils vakara vidusskolu, pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai un turpinot nodrošināt atbilstošās mācību programmas.
Jau ziņots, ka pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 34.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības, kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī līdz 2020. gada 31. augustam veic visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā. Lēmumā noteikts, ka Jēkabpils vakara vidusskolas vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu  īstenošanu nodot Jēkabpils 2.vidusskolai. Jēkabpils  vakara vidusskolas tiesības, saistības un manta pāriet Jēkabpils 2.vidusskolai, tai skaitā Jēkabpils 2.vidusskola pārņem darba tiesiskās attiecības ar Jēkabpils vakara vidusskolas pedagoģisko un tehnisko personālu. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram  līdz 2019.gada 30.jūnijam nodrošināt Jēkabpils vakara vidusskolas  materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, saistību nodošanu Jēkabpils 2.vidusskolai.
Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis informē, ka šāds lēmums pieņemts atbilstoši apstiprinātajai Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu koncepcijai un Ministru kabineta noteikumiem. Vakara vidusskolas audzēkņi varēs turpināt apgūt mācības Jēkabpils 2.vidusskolā, tāpat pedagogiem tiks nodrošinātas darba slodzes. Šo mācību gadu Jēkabpils vakara vidusskola pabeigs vēl Palejas ielā 32 un ar jauno mācību gadu šī gada 1.septembrī uzsāks mācības Jēkabpils 2.vidusskolā. Jēkabpils Izglītības pārvaldei līdz šī gada 1.martam Izglītības un zinātnes ministrijai jānosūta Jēkabpils pilsētas domes pieņemtais lēmums saskaņošanai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa