14.martā notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

14.martā notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

14.martā plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                                                                                                                  

1.   Par darba kārtību.
2.   Izpilddirektora informācija
3.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
4.   Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
5.   Par dzīvoļu īpašumu atsavināšanu.
6.   Par grozījumiem 08.03.2018. lēmumā Nr.76 “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību piekritību Jēkabpils pilsētas pašvaldībai”.
7.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. lēmumā Nr.446 Par Nolikumu par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam.
8.   Par papildus finansējuma piešķiršanu.
9.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par sociālā  dzīvokļa statusu.
11. Par sadarbības līguma slēgšanu.
12. Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai.
13. Par adreses likvidēšanu.
14. Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam (2.0) redakcijas pilnveidošanu.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
16. Par interešu izglītības programmas licenci SIA Valodu kursi.
17. Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu.
18. Par deleģēšanas līguma slēgšanu.
19. SLĒGTĀ SĒDĒ. 100. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                                                           Raivis Ragainis

Spodre 65207322