Apstiprināti vairāki lēmumprojekti investīciju projektu realizēšanai

Apstiprināti vairāki lēmumprojekti investīciju projektu realizēšanai

21.marta domes sēdē tika apstiprināti vairāki lēmumprojekti par investīciju projektu realizēšanu, kas plānoti 2019.gada Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā. 

Veikto lēmumu nepieciešamību skaidro pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis: “Lai nodrošinātu plānoto investīciju projektu realizāciju 2019. gadā un pēctecīgi organizētu iesāktos pilsētvides projektu realizācijas darbus, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nepieciešams nodrošināt ārējo finansējuma avotu. Ir būtiski, ka nenotiek plānoto darbu kavēšanās vai apstāšanos, tāpat svarīgi, ka mēs nodrošinām ieplānoto, tiešām pilsētai svarīgo, projektu pabeigšanu. Tāpēc mēs jau šobrīd, pašā gada sākumā, pieņēmām lēmumu par ārējā finansējumā piesaisti.”

Arī pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsver, ka visi investīciju projekti pilsētai ir ļoti svarīgi: “2. vidusskolas un Valsts ģimnāzijas telpu rekonstrukcija, multifunkcionālās sporta halles būvniecība, ielu un teritoriju rekonstrukcija, ražošanas attīstīšana – tie ir pilsētai un arī mūsu reģionam nozīmīgi darbi, kuri atstās pozitīvu iespaidu uz Jēkabpili ilgtermiņā, tāpēc arī esam gatavi uzņemties saistības, lai viss notiktu atbilstoši vīzijai par Jēkabpils attīstību,” norāda Raivis Ragainis.

Minēto investīciju projektu īstenošanai finansējums daļēji plānots no aizņēmumiem Valsts Kasē. Aizņēmumu piesaiste ir iespējama tikai pēc tam, kad noslēgusies konkrēta iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumus. Lai projekti tiktu realizēti atbilstoši plānotajam laika grafikam, sēdē tika apstiprināti aizņēmumi šādiem projektiem:
•    Eiropas Savienības fonda projekts Nr.8.1.2.0/18/I/007 “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”. Projekta ietvaros jau ir uzsākta Jēkabpils 2. Vidusskolas un paredzēta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpu rekonstrukcija. 
•    Eiropas Savienības fonda projekts Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nodrošinot neiekļaujamo izmaksu segšanu. Šī projekta ietvaros notiek Pasta un tai piegulošo ielu rekonstrukcijas darbi.
•    Investīciju projekts “Būvprojektu izstrāde Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā””.
•    Investīciju projekts “Būvprojekta izstrāde objektā “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” un būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” ekspertīze.
•    Pašvaldības investīciju projekts "Velotrases jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī". Projekta ietvaros Filozofu ielā tiks izbūvēta moderna velotrase (pump track). 
•    Pašvaldības investīciju projekta "Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde, kura ietvaros tiek veikta viesnīcas būvprojekta izstrāde. 

Tāpat trijos domes sēžu iepriekšējos lēmumos tikuši veikti grozījumi, saistībā ar papildu finansējuma nepieciešamību:
•    projekta “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” īstenošanai (plānotais maksimālais finansējuma apmērs no Valsts kases aizņēmuma palielināts par 83 000 eiro);
•    projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” īstenošanai (plānotais maksimālais finansējuma apmērs no Valsts kases aizņēmuma palielināts par nepilniem 700 000 eiro);
•    projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanai (plānotais maksimālais finansējuma apmērs no Valsts kases aizņēmuma palielināts par 84 120 eiro).

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa