Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

9.maijā notiek Jēkabpils pilsētas domes sēde

9.maijā notiek Jēkabpils pilsētas domes sēde

9.maijā plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiek  Jēkabpils pilsētas domes sēde. Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:
1.  Par darba kārtību.
2.  Izpilddirektora informācija.
3.  Par interešu izglītības programmas licences pagarināšanu SIA “TAVA nometne”.
4.  Par adreses piešķiršanu (Brīvības iela 272).
5.  Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.02.2019. lēmumā Nr.61 “Par zemes vienības sadalīšanu un adreses piešķiršanu”.
6.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (Draudzības aleja 9).
7.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Dzirnavu iela 3 un Kaļķu iela 8).
8.  Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (par saistošo noteikumu Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem).
9.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Palejas iela 1).
10. Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils pensionāru apvienībai "Sasaiste".
11. Par finansiālu atbalstu dalībai sacensībās (Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija").
12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu (Nameja iela, Dārzu iela, Pils rajons).
13. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā (Nameja iela, Dārzu iela, Pils rajons).
14. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018.lēmumā Nr. 415 "Par pilnvarojumu".
15. Par vērtēšanas komisijas sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai.
16. Par Jēkabpils vakara vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata.
17. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ( ar Slimību profilakses un kontroles centru).
18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu (ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR").
19. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziemeļu ielā 1D).
20. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā).
21. Par grozījumiem 01.06.2017. lēmumā Nr.199 "Par piedalīšanos ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Nr.8.3.4.0/16/I/001 īstenošanā".
22. Par pastāvīgām komitejām.
23. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums”).
24. Par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa nolikumu un komisijas izveidošanu.
25. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2019. lēmumā Nr.159  “Par nolikuma par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu apstiprināšanu”.
26. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. lēmumā Nr. 446 “Par Nolikumu par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
27. Par grozījumu  Jēkabpils pilsētas domes 20.12.2012. lēmumā Nr.496  “Par nolikuma un darba grupas apstiprināšanu”.
28. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas nolikumā.
29. Par grozījumu Nolikumā par informācijas sniegšanas kārtību.
30. Par grozījumu  Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. lēmumā Nr.343 “Par noteikumu apstiprināšanu”.
31. Par deleģēšanas līguma slēgšanu (Aknīstes novads).
32. Par interešu izglītības programmas licences pagarināšanu.
33. Par piedalīšanos projektā “ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī”.
34. Par finansējuma piešķiršanu ūdens cauruļvadu nomaiņas remontdarbiem.
35. Par grozījumiem 2018.gada 25.oktobra Domes lēmumā Nr.437 “Par apgrūtinājumu noteikšanu un līguma slēgšanu”.
36. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.298.
37. Par grozījumu 05.10.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr. 360 “Par komisiju sastāvu apstiprināšanu”.
38. Par 07.09.2017. domes lēmuma Nr.315 “Par komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
39. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 17.04.2014. lēmumā Nr.154 “Par jaunā tilta pāri Daugavai būvniecību”.
40. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 24.05.2018. lēmumā Nr.218  “Par Kvalitātes vadības sistēmas darba grupas sastāva un nolikuma apstiprināšanu”.
41. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. lēmumā Nr. 166 “Par kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru”.
42. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 30.10.2008. lēmumā Nr. 461 “Par Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas reglamenta apstiprināšanu”.
43. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 03.07.2017. lēmumā Nr. 226 “Par nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
44. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par nolikuma apstiprināšanu”.
45. PAPILDAJUTĀJUMS Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. lēmumā Nr.404 “Par vērtēšanas komisijas sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanai”.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                     Aivars Kraps

Reine 65207317