Par ūdens skaitītāja maiņu/uzstādīšanu un rādījumu paziņošanu prombūtnes laikā

Par ūdens skaitītāja maiņu/uzstādīšanu un rādījumu paziņošanu prombūtnes laikā

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina savus klientus sekot līdzi ūdens skaitītāju verifikācijas (pārbaudes) un maiņas termiņiem, kuri ir uzrādīti pakalpojuma maksas rēķinos. MK noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” paredz, ka ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic reizi četros gados. Pēc termiņa beigām, ūdens skaitītāju jānomaina trīs mēnešu laikā. Termiņa kavēšanas gadījumā var rasties papildus izmaksas.

Bieži ir situācijas, ka ūdens pakalpojuma saņēmēji izbrauc no savas deklarētās dzīves vietas uz ilgāku laiku un atgriežoties pieprasa pārrēķinu par pakalpojumu, kuru nav izmantojuši. Šajā situācijā SIA “Jēkabpils ūdens” aicina klientus, jau pirms došanās prom, rakstiski paziņot par prombūtni. MK noteikumi nosaka kārtību kādā tiek aprēķināta maksa par ūdens patēriņu dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā. Proti, ja dzīvokļa īpašnieks nav sniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis pakalpojuma sniedzēju par prombūtni, ūdens patēriņš tiek aprēķināts atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. Ja dzīvokļa īpašnieks paziņo iepriekš par prombūtni, tad maksa par ūdens pakalpojumu tiek aprēķināta no jauna skaitītāja rādījuma nodošanas brīža.
Ūdens pakalpojuma saņēmējiem, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs, ieteicams to izdarīt. Bieži vien maksa par faktiski patērēto ūdens daudzumu pēc skaitītāja rādītāja ir zemāka nekā maksa bez tā, jo aprēķinam var tikt pierēķināta visas mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda rodas. Un pagaidu prombūtnes gadījumā nav iespējams prasīt, lai netiktu aprēķināta maksa par ūdens patēriņu, jo tas dzīvoklī  netiek uzskaitīts ar skaitītāju.

Visus iepriekš minētos pakalpojumus/paziņojumus var pieteikt: 
-) zvanot 65232340 vai 29286891,
-) sūtot aizpildītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi info@jekabpilsudens.lv,
-) iesniedzot rakstisku iesniegumu uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļā klātienē.
Ar pakalpojumu tarifu var iepazīties mājas lapā www.jekabpilsudens.lv. 

Informāciju sagatavoja 
Astra Biseniece
SIA “Jēkabpils ūdens”
referente