20.jūnijā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

20.jūnijā notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

20.jūnijā plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                

1.   Par darba kārtību.

2.   Izpilddirektora informācija.

3.   Nr.284 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu" (""Strautmaļi", Jēkabpils").

4.   Nr.285 "Par pilsētu zemes nomas līguma grozīšanu" (Jāņa Akurātera iela 35 Jēkabpilī).

5.   Nr.286 "Par adreses maiņu" (no Brīvības iela 272/1 uz Brīvības iela 272, Jēkabpils).

6.   Nr.287 "Par zemes vienības sadalīšanu un adreses piešķiršanu" (Zīlānu iela 68D).

7.   Nr.288 "Par pilsētu zemes nomas līguma grozīšanu" (Dzirnavu iela 28, Jēkabpilī).

8.   Nr.289 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 21.04.2016. lēmumā Nr.118 “Par pastāvīgām tirdzniecības vietām”".

9.   Nr.290 "Par interešu izglītības programmas licenci" (Aija Rūliete).

10.   Nr.291 Par zemes platības apstiprināšanu (Augusta iela 26, Jēkabpils).

11.   Nr.292 Par dzīvojamās mājas Pasta iela 115, Jēkabpilī pārvaldīšanu.

12.   Nr.293 Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2019. lēmumā Nr.241 “Par naudas balvām izglītībā un kultūrā”.

13.   Nr.294 Par finansiālu atbalstu mūzikas festivāla “Ogle” organizēšanai.

14.   Nr.295 Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Pasta iela 115, Jēkabpils.

15.   Nr.296 Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu (Zemgales iela 7–3, Jēkabpils).

16.   Nr.297 Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

17.   Nr.298 Par Jēkabpils Sociālā dienesta lēmumu.

18.   Nr.299 Par apstrīdēto Finanšu ekonomikas nodaļas lēmumu.

19.   Nr.300 Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā (Pasta iela 115-3, Jēkabpils).

20.   Nr.301 Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā).

21.   Nr.302 Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs        Aivars Kraps

 

Reine 65207317