Paziņojums par teritorijas plānojuma "Jēkabpils  pilsētas  teritorijas plānojums 2019. - 2030. gadam" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par teritorijas plānojuma "Jēkabpils  pilsētas  teritorijas plānojums 2019. - 2030. gadam" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jēkabpils pilsētas dome 20.06.2019. ir pieņēmusi lēmumu  Nr .302 (prot. Nr.19, 21.§)  " Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.–2030.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”  un izdevusi saistošos noteikumus Nr.10 " Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".
Materiāli ir pieejami: www.geolatvija.lv

Skatīt šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15180; www.jekabpils.lv