Paziņojums par atklātā konkursa rezultātiem

Paziņojums par atklātā konkursa rezultātiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 5.oktobrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/55-2018 (turpmāk – Līgums) par dalību ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk – PuMPurs). Atbilstoši Līguma Pielikuma 4.7.punktam, Pašvaldībai ir jāorganizē atklātu jauniešu iniciatīvu projektu konkursu "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos".

Jēkabpils pilsētas dome 09.05.2019. pieņēma lēmumu Nr. 205 “Par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa nolikumu un komisijas izveidošanu”, ar kuru tika izsludināts atklātais jauniešu iniciatīvu projektu konkurss "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos". Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 2019.gada 10.jūnijs. Līdz noteiktajam termiņam bija iesniegti četri projekta iesnieguma pieteikumi, no kuriem divi tika apstiprināti un tie ir biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekts “Kāpēc piedalīties? Jo to vari mainīt un mainīties!” un biedrības “Sporta klubs Mustangs” projekts “PMP riska jauniešu iesaiste sporta (vispārējās fiziskās sagatavotības) un veselīga uztura aktivitātēs”.

Katru gadu IKVD jaunatnes iniciatīvu konkursam katrai no iesaistītajām pašvaldībām nosaka atbalstāmo projektu kvotu – vadoties pēc noteiktā, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gadā tika piešķirts finansējums 7 projektu pieteikumu apstiprināšanai. Vienam projektam pieejamais iepriekš noteiktais finansējums ir 4600 euro, ko 100% sedz PuMPurs.

iesniegtos pieteikumus vērtēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” pieteikumu vērtēšanas komisija.

Informāciju sagatavoja:
Anita Moskovska
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Vienas pieturas aģentūras vadītāja