Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa informē, ka 15.augusts ir šī gada nekustamā īpašuma nodokļa trešā maksājuma termiņš.

            Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv., internetbankā (pašvaldības konti norādīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā) un Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, izmantojot bankas norēķinu karti (šis pakalpojums ir bez komisijas maksas).

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu - par nodokļu samaksas termiņu neievērošanu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu no nesamaksātās summas. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītājā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms, kā arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos  resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā!      

 Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties:

  •  portālā : www.epakalpojumi.lv ;
  •  reģistrēt savu e-pasta adresi klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī;
  • sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv;
  • sūtot iesniegumu ar Latvijas Pasta starpniecību.

Jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu var precizēt, zvanot pa tālruņiem 65207424 vai 65207312.