Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi

Jēkabpils pilsētas dome 2019.gada 26.jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”, kas tika izstrādāti un pieņemti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.  Noteikumu ieviešana tiek deleģēta Jēkabpils pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Jēkabpils ūdens”.

Ko tad īsti paredz jaunais normatīvais regulējums?
Noteikumi nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar 2019.gada 1.janvāri uzsāk un līdz 2021.gada 31.decembrim pabeidz individuālo decdentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi. Tā nepieciešama, lai piereģistrētu ikvienu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, kuram nav pieslēgums centralizētās kanalizācijas tīkliem.

Izveidotais reģistrs ļaus izsekot, kuri nekustamie īpašumi:
 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī,
 kuri izmanto septiķus - rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu nogulšņu nostādināšanai,
 kuri izmanto notekūdeņu krājtvertnes vai nosēdakas, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un tie tiek izvesti ar asenizācijas mašīnu.

Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sitstēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās  kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos).

Kas jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?
Pēc uzaicinājuma saņemšanas no SIA “Jēkabpils ūdens”, lūgums aizpildīt uzaicinājumam pievienoto decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu (apliecinājumu) un to iesniegt SIA “Jēkabpils ūdens” klientu apkalpošanas daļā, Jaunā iela 60 darbdienās no plkst. 8:00-12:00, 13:00-17:00, piektdienās no plkst. 8:00-12:00, 13:00-16:00 klātienē, atsūtīt pa pastu  vai uz elektorniskā pasta adresi info@jekabpilsudens.lv.

Iesniegums (apliecinājums) ir pieejams arī mūsu mājas lapā www.jekabpilsudens.lv sadaļā Pakalpojumi, Citi pakalpojumi.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Jēkabpils ūdens”