Otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5

Otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, otrajā izsolē pārdod Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010013375  Stacijas laukums 5, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala 0.6638 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas viena pamatēka un trīs palīgceltnes.

Nekustamais īpašums ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1867.

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2019.gada 23.augustā, pulksten 14.00, Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 4.stāva sēžu zālē.

Izsoles nosacītā cena 27 856 euro ( divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi).

Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV87 UNLA 0009 0131 30793, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 2785,60 euro (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci eiro, 60 centi) un dalības maksa 70,00 euro (septiņdesmit eiro un 00 centi) apmērā.

Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.

Informācija pa tālr. 65207053.