8.augustā notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

8.augustā notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

8.augustā plkst. 10:00, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:                                                                                                                 

1.   Par darba kārtību.

2.   Izpilddirektora informācija.

3.   Nr.333 "Par interešu izglītības programmas licences pagarināšanu".

4.   Nr.334 "Par sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā".

5.   Nr.335 "Par pilsētu zemes nomas līguma grozīšanu".

6.   Nr.336 "Par zemes gabala atsavināšanu".

7.   Nr.337 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" .

8.   Nr.338 "Par zemes nomas līguma grozīšanu".

9.   Nr.339 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr.298 "Par komisiju sastāvu apstiprināšanu"".

10.   Nr.340 "Par finansiālu atbalstu dalībai “Ironman” sacensībās".

11.   Nr.341 "Par finansējuma piešķiršanu jumta maiņai dzīvojamai mājai Pasta iela 82, Jēkabpilī".

12.   Nr.342 "Par kustamās mantas atsavināšanu".

13.   Nr.343 "Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos".

14.   Nr.344 "Par finansējuma piešķiršanu elektrosadales skapju un apsardzes signalizācijas sistēmas remontam Krustpils saliņā".

15.   Nr.345 "Par Jēkabpils Sociālā dienesta lēmumu".

16.   Nr.346 "Par finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem".

17.   Nr.347 "Par  otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu".

18.   Nr.348 "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā".

19.   Nr.349 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".

20.   Nr.350 "Par grozījumiem saistošajos noteikumos".

21.   Nr.351 "Par grozījumiem 07.09.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr. 318 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikuma apstiprināšanu”".

22.   Nr.352 "Par finansējuma piešķiršanu avārijas koku zāģēšanai".

23.   Nr.353 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu".

24.   Nr.354 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamenta apstiprināšanu".

25.   Nr.355 "Par Budžeta komisijas izveidošanu".

26.   Nr.356 "Par koeficientu 2020.gada kontrolskaitļu noteikšanai".

27.   Nr.357 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.294 " Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu"".

28.   Nr.358 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.502 "Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu"".

29.   Nr.359 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. lēmumā Nr.320 “Par pārstāvja izvirzīšanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas konventam”".

30.   Nr. 360 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 05.04.2018. lēmumā Nr.143 “Par darbu komisijās”".

31.   Nr.361 "Par Vienošanās slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru".

32.   Nr.362 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu".

33.   Nr. 363 "Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu".

34.   PAPILDJAUTĀJUMS Nr.364 "Par atbalstu pedagoģijas studiju programmām Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālē".

35.   INFORMĀCIJA Par pabalstu.

 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

 

Reine 65207317