15.augustā notiks Finanšu komitejas sēde

15.augustā notiks Finanšu komitejas sēde

15.augustā plkst.10:00  Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                           

1.   Par darba kārtību.

2.   Par grozījumiem saistošajos noteikumos („Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”).

3.   Par grozījumiem saistošajos noteikumos (“Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”).

4.   Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

5.   Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

6.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.

8.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.

9.   Par Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcijas apstiprināšanu.

10.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

11.   Par Līgumu aprites nolikuma apstiprināšanu.

12.   Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai (Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana).

13.   Par 2020.gada budžeta prioritātēm.

14.   Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā.

15.   Par līdzekļu piešķiršanu dzejoļu krājuma izdošanai.

16.   Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latvijas Karatē klubs “Kadzan””.

17.   Par grozījumiem 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr. 79 “Par piedalīšanos Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā”.

18.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu.

19.   Par Jēkabpils vakara vidusskolas nolikumu.

20.   PAPILDJAUTĀJUMS Par grozījumiem Jēkabpils 2. vidusskolas nolikumā.

21.   Informācija par Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu uz 15.08.2019.

 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs   Aivars Kraps

Reine 65207317