Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

5.septembrī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

5.septembrī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

5.septembrī plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvīabs ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:

1. Par darba kārtību
2.   Izpilddirektora informācija
3.   Nr.396 "Par interešu izglītības programmu licencēm"
4.   Nr.397 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.494  “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs”"
5.   Nr.398 "Par zemes vienības sadalīšanu un adreses piešķiršanu" (Madonas iela 74)
6.   Nr.399 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" (Draudzības aleja 24)
7.   Nr.400 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu" (ar Krustpils novadu)
8.   Nr.401 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"
9.   Nr.402 "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā"
10.   Nr.403 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Ozolu iela 20-3)
11.   Nr.404 "Par apbūves tiesību izsoles noteikumiem nekustamā īpašuma “Radžu ūdenskrātuve”, Jēkabpilī, daļai"
12.   Nr.405 "Par Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas 2019.-2025.gadam apstiprināšanu"
13.   Nr.406 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. lēmumā Nr.378 “Par atbalstāmajām ārstniecības speciālistu specialitātēm”"
14.   Nr.407 "Par SIA "Pils rajona Namu pārvalde" siltumenerģijas tarifu"
15.   Nr.408 "Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu" (Stacijas iela 5)
16.   Nr.409 "Par avārijas līdzekļu piešķiršanu" (Sporta nama jumta seguma remontam)
17.   Nr.410 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (SN Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai)
18.   Nr.411 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmumā Nr.110 "Par Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu""
19.   Nr.412 "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026.gadam nodošanu publiskajai apspriešanai"
20.   Nr.413 "Par piedalīšanos projektu pieteikumu konkursā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā"
21.   Nr.414 "Par Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2012.–2018.gadam īstenošanas novērtējuma apstiprināšanu"
22.   Nr.415 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes  09.05.2019. lēmumā Nr.196 “Par vērtēšanas komisijas sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa trešās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanai”
23.   Nr.416 "Par grozījumu 03.07.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr. 231 "Par lēmuma pieņemšanu un amatu savienošanu""
24.   Nr.417 "Par Jēkabpils pilsētas domes 28.07.2016. lēmuma Nr.211 izteikšanu jaunā redakcijā"
25.   Nr.418 "Par Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmuma Nr.96 izteikšanu jaunā redakcijā"
26.   Nr.419 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”)
27.   Nr.420 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (saistošie noteikumi „Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”)
28.   Nr.421 "Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Aizupes iela 17, Jēkabpils)
29.   Nr.422 "Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Aizupes iela 28, Jēkabpils)
30.   Nr.423 "Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Artilērijas iela 18B, Jēkabpils)
31.   Nr.424 "Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" ('Madonas iela 66, Jēkabpils)
32.   Nr.425 "Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" ('Madonas iela 58, Jēkabpils)
33.   Nr.426 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.08.2019. lēmumā Nr.385 “Par 2020.gada budžeta prioritātēm”

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs         Aivars Kraps

Reine 65207317