12.septembrī notiks Finanšu komitejas sēde

12.septembrī notiks Finanšu komitejas sēde

12.septembrī plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                          
1.   Par darba kārtību.
2.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
3.   Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā.
4.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”.
5.   Par grozījumiem Komunālās saimniecības nodaļas reglamentā.
6.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. domes lēmumā Nr. 423 “Par pedagogu amatu un vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
7.   Par zaudējumu novēršanu pēc ugunsgrēka Draudzības aleja 26, Jēkabpilī.
8.   Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”.
9.   Par patapinājuma līguma noslēgšanu (Zaļā iela 9, Jēkabpils).
10. Par ieguldījuma nomātajā īpašumā nodošanu bez atlīdzības.
11. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”.
12. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos operatīvā transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai.
13. Par atļauju savienot amatus.
14. Par atļauju savienot amatus.
15. Informācija par Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu uz 12.09.2019.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Aivars Kraps

Reine 65207317