Izsludinātas nomas tiesību izsoles lauksaimniecības zemēm

Izsludinātas nomas tiesību izsoles lauksaimniecības zemēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi piecu neapbūvētu zemes vienību vai to daļu nomas tiesību izsoles zemēm, kurām zemes lietošanas mērķis ir  lauksaimniecība.

Detalizēta informācija par nomas objektu, nomas īpašie nosacījumi, izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība, izsoles norises laiks un vieta, nomas objekta sākotnējā nosacītā nomas maksa, nomas līguma projekta nosacījumi, u.c. informācija ir noteikta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Nomas tiesību izsoles izsludinātas Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā un  tiesiskajā valdījumā esošiem nekustamajiem īpašumiem:

  • Aizupes iela 17, Jēkabpilī, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha;
  • Aizupes iela 28, Jēkabpilī, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļai 6,0600 ha platībā;
  • Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011616  daļai, kuras platība ir 4,2572 ha;
  • Madonas iela 66, Jēkabpilī, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļai 3,8300 ha platībā;
  • Madonas iela 58, Jēkabpilī, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļai 13,6400 ha platībā.

Izsolēm var pieteikties līdz 2019.gada 20.septembrim (ieskaitot). Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā "Oficiālie paziņojumi" vai ŠEIT

Informāciju apkopoja un sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa