19.septembrī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

19.septembrī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

19.septembrī plkst. 10:00, Jēkabpilī, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                    

1.   Par darba kārtību.
2.   Izpilddirektora informācija.
3.   Nr.429 "Par nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības".
4.   Nr.430 "Par interešu izglītības programmu licencēm".
5.   Nr.431 "Par nelaimes gadījuma pabalstu".
6.   Nr.432 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".
7.   Nr.433 "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā".
8.   Nr.434 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”".
9.   Nr.435 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. domes lēmumā Nr.423 “Par pedagogu amatu un vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
10.   Nr.436 "Par zaudējumu novēršanu pēc ugunsgrēka Draudzības aleja 26, Jēkabpilī".
11.   Nr.437 "Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”".
12.   Nr.438 "Par patapinājuma līguma noslēgšanu".
13.   Nr.439 "Par ieguldījuma nomātajā īpašumā nodošanu bez atlīdzības".
14.   Nr.440 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”.
15.   Nr.441 "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos operatīvā transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai".
16.   Nr.442 "Par atļauju savienot amatus".
17.   Nr.443 "Par atļauju savienot amatus".
18.   Nr.444 "Par nelaimes gadījuma pabalstu".
19. PAPILDJAUTĀJUMS Nr.445 "Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Reine 65207317