Piektdien, 27.septembrī notiks Finanšu komitejas sēde

Piektdien, 27.septembrī notiks Finanšu komitejas sēde

27.septembrī plkst. 10:00, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                      

1.   Par darba kārtību

2.   Par grozījumiem 07.09.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.318 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikuma apstiprināšanu”

3.   Par noteikumu apstiprināšanu (Noteikumi par kārtību, kādā pieškiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, un naudas balvas apmēru)

4.   Par ārstniecības speciālista stipendiju

5.   Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas  nolikuma un sastāva apstiprināšanu

6.   Par projekta līdzfinansējumu ("DOMUS", NVO Resursu centrs)

7.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Liepu iela 18)

8.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Brīvības iela 180)

9.   Par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu

10.   Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā

11.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

12.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. lēmumā Nr.446 “Par Nolikumu par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”

13.   Par nolikuma “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz pieteikumus projektu līdzfinansēšanai” apstiprināšanu

14.   Par grozījumu 24.08.2017. lēmumā Nr.298 "Par komisiju sastāvu apstiprināšanu" (dzīvokļu sadales komisija)

15.   Par ieguldījuma iznomātajā īpašumā pieņemšanu bez atlīdzības (ar Nodarbinātības valsts aģentūru)

16.   Par ieguldījuma iznomātajā īpašumā pieņemšanu bez atlīdzības (ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru)

17.   Par būves nojaukšanu (Ziemeļu iela 1)

18.   Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 2019./2020.mācību gadam

19.   Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu

20.   Par finansējuma piešķiršanu no Dabas resursu nodokļa izgāztuves Plaušu kalns apsaimniekošanai 2019.gadā

21.   Par līdzekļu piešķiršanu no Dabas resursu nodokļa pērnā gada zāles pļaušanai

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Aivars Kraps

Reine 65207317