"Jēkabpils ūdens" veido decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru

"Jēkabpils ūdens" veido decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru

Jēkabpils pilsētas dome 2019.gada 26.jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”, kas tika izstrādāti un pieņemti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.  Noteikumu ieviešana tiek deleģēta Jēkabpils pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Jēkabpils ūdens”.

Ko tad īsti paredz jaunais normatīvais regulējums?

Noteikumi nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar 2019.gada 1.janvāri uzsāk un līdz 2021.gada 31.decembrim pabeidz individuālo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi. Tā nepieciešama, lai piereģistrētu ikvienu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, kuram nav pieslēguma centralizētās kanalizācijas tīkliem.

Izveidotais reģistrs ļaus izsekot, kuri nekustamie īpašumi:

  • notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī,
  • kuri izmanto septiķus - rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu nogulšņu nostādināšanai,
  • kuri izmanto notekūdeņu krājtvertnes vai nosēdakas, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un tie tiek izvesti ar asenizācijas mašīnu.

Primāri jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās (turpmāk – DKS) uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās  kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos).

Kas jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

Pēc uzaicinājuma saņemšanas no SIA “Jēkabpils ūdens”, lūdzam aizpildīt uzaicinājumam pievienoto DKS reģistrācijas iesniegumu (apliecinājumu) un to iesniegt SIA “Jēkabpils ūdens” klientu apkalpošanas daļā, Jaunā iela 60 darbdienās no plkst. 8:00-12:00, 13:00-17:00, piektdienās no plkst. 8:00-12:00, 13:00-16:00, atsūtīt pa pastu  vai uz elektroniskā pasta adresi info@jekabpilsudens.lv.

DKS reģistrācijas iesniegums (apliecinājums) ir pieejams arī mūsu mājas lapā www.jekabpilsudens.lv sadaļā Pakalpojumi, Citi pakalpojumi.

Kas jādara pēc reģistrēšanās?

Pēc 27.06.2017. MK noteikumu Nr.384 prasībām īpašumā esošajai DKS ir jābūt hermētiskai un tā jāiztukšo regulāri (minimums – vienu reizi gadā), lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē. Līdz 2021.gada 31.decembrim šī prasība DKS īpašniekiem jānodrošina  par saviem līdzekļiem.

Lai sakārtotu privātīpašuma DKS atbilstoši MK noteikumiem, ir iespējams:

1) pieslēgties centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem to ielu iedzīvotājiem, kur tas ir tehniski iespējams. Zināšanai - ES Kohēzijas fonda projektu ietvaros centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve tiek nodrošināta līdz nekustamā īpašuma robežai, privātīpašuma teritorijā pievadu izbūve jāveic īpašniekam vai valdītājam par saviem līdzekļiem.

2) īpašnieks var pieteikt notekūdeņu izvešanas pakalpojumu no DKS pakalpojuma sniedzēja, kurš ir reģistrējies Jēkabpils pilsētas pašvaldībā kā attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Īpašnieks var noslēgt līgumu par DKS uzkrāto komunālo notekūdeņu  savākšanu, ja līgumu neslēdz, tad vismaz divus gadus jāsaglabā DKS pakalpojuma saņemšanas fakta apliecinošos attaisnojuma dokumentus, kuros uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, savākto notekūdeņu daudzums, pakalpojuma sniegšanas datums un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

Paldies tiem iedzīvotājiem, kas pēc mūsu DKS reģistrācijas iesnieguma (apliecinājuma) saņemšanas, atsaucīgi arī to aizpilda un iesniedz!

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Astra Biseniece

SIA “Jēkabpils ūdens”

referente