Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļa informē, ka līdz 15.novembrim jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par 2019. gada ceturto ceturksni.

Lūgums visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem pārliecināties vai ir nomaksāts nodoklis par iepriekšējiem maksāšanas periodiem. Ja nodokļa samaksas termiņi nav ievēroti, tiek aprēķināta nokavējuma nauda atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai - 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu no nesamaksātās summas. Šādos gadījumos maksājuma veikšanas dienā lūdzam precizēt maksājamo nodokļa summu. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv., internetbankā (pašvaldības rekvizīti un norēķinu konti norādīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā) un Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, izmantojot bankas norēķinu karti (šis pakalpojums ir bez komisijas maksas).

Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski!      

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniskai piegādei iespējams pieteikties:

  •  reģistrējot savu e-pasta adresi klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Vienas pieturas aģentūrā), Brīvības ielā 120, Jēkabpilī;
  • sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv;
  • sūtot iesniegumu ar Latvijas Pasta starpniecību.

Jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu var precizēt, zvanot pa tālruņiem 65207424 vai 65207312.

Finanšu ekonomikas nodaļa