7.novembrī notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

7.novembrī notiks kārtējā Jēkabpils pilsētas domes sēde

7.novembrī plkst. 10:00  Jēkabpilī, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                                 

1.   Par darba kārtību.

2.   Izpilddirektora informācija.

3.   Nr.515 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.494  “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs”.

4.   Nr.516 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" .

5.   Nr.517 "Par Jēkabpils pilsētas domes 27.10.2011. lēmuma Nr.436 “Par nedzīvojamo telpu piešķiršanu nomā bezpeļņas sabiedriskajām organizācijām, apvienībām, biedrībām” atzīšanu par spēku zaudējušu".

6.   Nr.518 "Par nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu".

7.   Nr.519 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu".

8.   Nr.520 "Par finansējuma piešķiršanu bīstamo, sauso koku zāģēšanai".

9.   Nr.521 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu".

10.   Nr.522 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu".

11.   Nr.523 "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu".

12.   Nr.524 "Par nekustamā īpašuma pārņemšanu lietošanā bez atlīdzības".

13.   Nr.525 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu".

14.   Nr.526 "Par zemes vienības sadalīšanu un adreses piešķiršanu".

15.   Nr.527 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu".

16.   Nr.528 "Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu" .

17.   Nr.529 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu".

18.   Nr.530 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 298 “Par komisiju sastāva apstiprināšanu”.

19.   Nr.531 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu".

20.   Nr.532 "Par apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu".

21.   Nr.533 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu".

22.   Nr.534 "Par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2020.gadā".

23.   Nr.535 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu".

24.   Nr.536 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.03.2019. lēmumā Nr.135 “Par vērtēšanas komisijas sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai”.

25.   Nr.537 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu".

26.   Nr.538 "Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā".

27.   Nr.539 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 02.08.2012. lēmumā Nr.288 “Par īres maksas noteikšanas kārtību”.

28.   Nr.540 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. lēmumā Nr.415 “Par pilnvarojumu”.

29.   Nr.541 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 03.11.2016. lēmumā Nr.333 “Par noteikumu apstiprināšanu”.

30.   Nr.542 "Par trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu".

31.   Nr.543 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu".

32.   Nr.544 "Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu".

33.   Nr.545 "Par finansējumu pasākuma organizācijas izdevumu segšanai".

34.   Nr.546 "Par pieprasītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu".

35.   Nr.547 "Par nekustamo īpašumu Brīvības ielā 187 un Brīvības ielā 185, Jēkabpilī nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Aivars Kraps

Reine 65207317