14.novembrī notiks finanšu komitejas sēde

14.novembrī notiks finanšu komitejas sēde

14.novembrī plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notiks finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:

1.   Par darba kārtību.

2.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā).

3.   Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (Brīvības iela 126, Biedrība "Cerību sala").

4.   Par nedzīvojam telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (Brīvības ielā 126, Jēkabpilī, LKLSSB).

5.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu (Brīvības iela 126, B-ba "Spatkanne").

6.   Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (Brīvības 126, Jēkabpils Invalīdu biedrība).

7.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu (B-ba "RODACY").

8.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu (Jēkabpils krievu biedrība "Rodņik").

9.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.

10.   Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

11.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

12.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu (Ķieģeļu iela).

13.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu (Ziemeļu iela).

14.   Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2019. lēmumā Nr.295 “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu”.

15.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā).

16.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.36  "Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils pilsētā).

17.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā").

18.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību Jēkabpils pilsētā).

19.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums  SN Nr.11 "Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils pilsētā).

20.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 11.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā").

21.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Jēkabpils pilsētā).

22.   Par grozījumu 09.02.2017. lēmumā Nr.28 “Par ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādēs”.

23.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Par materiālo atbalstu).

24.  Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu).

 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317