21.novembrī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

21.novembrī notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

21.novembrī plkst. 10.00 Jēkabpils pilsētas pavaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                  

1. Par darba kārtību

2. Izpilddirektora informācija

3. Nr.548 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Saistošie noteikumi "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā")

4. Nr.549 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā" (Brīvības iela 126, Biedrība "Cerību sala")

5. Nr.550 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā" (Brīvības ielā 126, Jēkabpilī, LKLSSB)

6. Nr.551 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu" (Brīvības iela 126, B-ba "Spatkanne")

7. Nr.552 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā" (Brīvības 126, Jēkabpils Invalīdu biedrība)

8. Nr.553 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu" (B-ba "RODACY")

9. Nr.554 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu" (Jēkabpils krievu biedrība "Rodņik")

10. Nr.555 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"

11. Nr.556 "Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā"

12. Nr.557 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu"

13. Nr.558 "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu" (Ķieģeļu iela)

14. Nr.559 "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu" (Ziemeļu iela)

15. Nr.560 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 20.06.2019. lēmumā Nr.295 “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu”"

16. Nr.561 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījums 20.06.2019. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību")

17. Nr.562 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījumi 20.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.36 "Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu")

18. Nr.563 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījums 20.04.2017. saistošajos noteikumos Nr.8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā)

19. Nr.564 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījumi 25.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.14 "Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību")

20. Nr.565 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījums saistošajos noteikumos Nr.11 "Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils pilsētā")

21. Nr.566 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījums  11.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2 "Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību")

22. Nr.567 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījums 07.04.2016. saistošajos noteikumos Nr.12 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība")

23. Nr.568 "Par grozījumu 09.02.2017. lēmumā Nr.28 “Par ēdināšanas izmaksām pirmskolas izglītības iestādēs”"

24.  Nr.569 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Par materiālo atbalstu)

25. Nr.570 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu)

26. Nr.571 "Par atbalstu pedagoģijas studiju programmām Daugavpils Universitātē"

27. Nr.572 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu"

28. Nr.573 "Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 30.05.2019. lēmumā Nr.247 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana””

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs     Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317