27.novembrī notiks Finanšu komitejas sēde

27.novembrī notiks Finanšu komitejas sēde

27.novembrī plkst. 14:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                              
1.   Par darba kārtību.
2.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Pasta iela).
3.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Brīvības iela 151-3).
4.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Brīvības iela 151-1).
5.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Stacijas laukums 5).
6.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
7.   Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā.
8.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
9.  Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 22.08.2019. lēmumā Nr.384 “Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izmaiņu veikšanai”.
10.  Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 30.05.2019. lēmumā Nr.244.
11. Informācijai Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojums uz 27.11.2019.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317